Årsstämma 2016

Årsstämma i Capio AB (publ)

Aktieägarna i Capio AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2016 klockan 16.00 i Konserthuset, Stenhammarsalen, med adress Götaplatsen i Göteborg. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl 15.00. Kaffe serveras före stämman.

RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 4 maj 2016,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Capio AB, c/o Euroclear Sweden, ”Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 36, vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller via hemsidan www.capio.com, senast onsdagen den 4 maj 2016.  

Anmälan till Capios årsstämma 2016 (inklusive fullmaktsformulär).

 VDs anförande vid årsstämma 2016

Protokoll årsstämma 2016 Capio AB (publ) (exkl. röstlängd)