Årsstämma 2017

Årsstämma i Capio AB (publ)

Aktieägarna i Capio AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 klockan 16.00 i Chalmers Kårhus, sal RunAn, med adress Chalmersplatsen i Göteborg. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl 15.00. Kaffe serveras före stämman.

RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 26 april 2017,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Capio AB, c/o Euroclear Sweden, ”Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 36, vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller via hemsidan www.capio.com, senast onsdagen den 26 april 2017.  

Anmälan till Capios årsstämma 2017 (inklusive fullmaktsformulär).