Revisorer

Revisor

Revisorsval i Bolaget skedde senast vid årsstämman 2016 då det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (Box 7850, 103 99 Stockholm) med Staffan Landén (auktoriserad revisor och medlem av FAR - branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Ernst & Young AB har varit Capios revisor sedan 2006 och Staffan Landén har varit huvudansvarig revisor sedan 2009.

Den externa revisionen av räkenskaperna i Capio och majoriteten av dess dotterbolag, inklusive styrelsens och koncernledningens förvaltning, utförs enligt i Sverige vedertagna redovisningsprinciper. Den externa revisorn närvarar vid minst ett styrelsemöte årligen, vid vilket revisorn föredrar revisionsberättelsen och diskuterar revisionen med styrelseledamöterna. Vid detta möte närvarar varken verkställande direktören eller någon medlem av koncernledningen. Revisorn uppbär arvode för sitt arbete i enlighet med beslut av årsstämma. 

För information om revisionsarvoden, se not 22 i årsredovisningen