Ersättning till ledamöter i styrelsen och dess utskott

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen.

På årsstämman den 11 maj 2016 beslutades att arvode ska utgå med 800 000 SEK till styrelsens ordförande, 450 000 SEK till styrelsens vice ordförande och 350 000 SEK till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. En ytterliggare ersättning om 20 000 SEK per fysiskt styrelsemöte för restid ska utgå till de till nyval föreslagna styrelseledamöterna Pascale Richetta och Michael Flemming.

Vidare beslutades att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 150 000 SEK till dess ordförande och med 50 000 SEK till varje övrig ledamot i utskottet, att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 SEK till dess ordförande och med 50 000 SEK till varje övrig ledamot i utskottet samt att arvode för arbete i medicinska kvalitetskommittén ska utgå med 150 000 SEK till dess ordförande och med 75 000 SEK till varje övrig ledamot i kommittén.