Ersättning till ledamöter i styrelsen och dess utskott

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen.

På årsstämman den 10 mars 2015 beslutades att arvode ska utgå med 700 000 SEK till styrelsens ordförande, 450 000 SEK till styrelsens vice ordförande och 300 000 SEK vardera till Neal Dignum, Gun Nilsson, Fredrik Näslund och Håkan Winberg, för perioden till och med utgången av årsstämman 2016.

Vidare beslutades att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 150 000 SEK till dess ordförande och med 50 000 SEK till varje övrig ledamot i utskottet, att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 70 000 SEK till dess ordförande och med 35 000 SEK till varje övrig ledamot i utskottet samt att arvode för arbete i medicinska kvalitetskommittén ska utgå med 150 000 SEK till dess ordförande och med 50 000 SEK till varje övrig ledamot i kommittén.