Styrelseutskott

I enlighet med styrelsens arbetsordning har Capios styrelse inrättat ett
revisions- och finansutskott, ett ersättningsutskott och en medicinsk
kvalitetskommitté. Utskottsledamöterna utses för en period av ett år
av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet.

Revisions- och finansutskottet och den medicinska kvalitetskommittén
bereder frågor inom respektive utskotts ansvarsområde och
lägger fram förslag inför styrelsebeslut. Samma befogenheter gäller
även ersättningsutskottet med undantag för frågor gällande ersättning
till andra ledande befattningshavare än den verkställande direktören.
Dessa frågor bereds och beslutas av ersättningsutskottet.

Utskotten protokollför sina möten och protokollen är tillgängliga för
styrelsen. Respektive utskottsordförande redogör för utskottets arbete
på styrelsemötena.