Finansiella mål

1 Utveckling justerad för strukturella förändringar gjorda under 2014. Se not 33 i årsredovisningen 2015 för beskrivning av dessa händelser samt rapporterade jämförelsetal för 2014.