Definitioner

Antal öppenvårdstillfällen
Antalet vårdtillfällen, för patienter inskrivna i vårdverksamheten kortare än 24 timmar.

Antal slutenvårdstillfällen
Antalet vårdtillfällen, för patienter inskrivna i vårdverksamheten längre än 24 timmar.

Medelvårdtid (AVLOS)
Genomsnittlig tid som ett slutenvårdstillfälle varar mätt i dygn. Presenterad AVLOS exkluderar psykiatri, rehabilitering, omsorgs- och ätstörningspatienter. För Frankrike har AVLOS även justerats för skiftet mellan sluten- och öppenvårdsbehandlingar. Dessa justeringar har gjorts i syfte att visa en AVLOS som är jämförbar mellan segment och över tid.

Antal medarbetare
Antalet anställda uttryckt som heltidstjänster i genomsnitt under året.

Total omsättningstillväxt, %
Ökning av omsättningen under perioden uttryckt i procent av föregående års omsättning.

Organisk omsättningstillväxt, %
Total omsättningsökning under innevarande period justerat för förvärv/avyttringar samt förändringar i valutakurser i förhållande till total omsättning under föregående år justerat för avyttringar.

Rörelseresultat (EBITA)
Rörelseresultat före avskrivningar av koncernmässiga övervärden samt omstrukturerings- och andra engångsposter och förvärvsrelaterade kostnader.

Rörelseresultat (EBITDA)
Rörelseresultat (EBITA) justerat för avskrivningar och nedskrivningar på operativa anläggningstillgångar.

Rörelseresultat (EBITDAR)
Rörelseresultat (EBITDA) justerat för lokalhyror.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultat före ränteposter och inkomstskatt.

Periodens resultat, justerat
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare justerat för avskrivningar på koncernmässiga övervärden, omstrukturerings- och andra engångsposter, förvärvsrelaterade kostnader och nedskrivning av kapitaliserade lånekostnader, netto efter inkomstskatt.

Resultat per aktie (före utspädning)
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, i förhållande till genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. Se finansiella rapporter för beräkningar av resultat per aktie.

Resultat per aktie (efter utspädning)
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, exklusive nettokostnaden avseende de utestående konvertibla förlagslån som emitterades under det tredje kvartalet 2016, i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden inklusive effekter från de konvertibla förlagslånen. Se finansiella rapporter för beräkningar av resultat per aktie.

Justerat resultat per aktie (före utspädning)
Periodens resultat, justerat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. Se finansiella rapporter för beräkningar av resultat per aktie.

Justerat resultat per aktie (efter utspädning)
Periodens resultat, justerat, exklusive nettokostnaden avseende de utestående konvertibla förlagslån som emitterades under det tredje kvartalet 2016, i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden inklusive effekter från de konvertibla förlagslånen. Se finansiella rapporter för beräkningar av resultat per aktie.

Nettokundfordringar och DSO
Kundfordringar och upplupen produktion minus avsättning för osäkra fordringar och förskott från kunder. DSO, Days sales outstanding, genomsnittligt antal kreditdagar för omsättningen per balansdagen.

Operativt sysselsatt kapital
Består av ej räntebärande operativa tillgångar och skulder, främst operativa anläggningstillgångar, nettokundfordringar, leverantörsskulder och övriga operativa tillgångar och skulder.

Övrigt sysselsatt kapital
Består av förvärvsrelaterade övervärden (fastigheter, goodwill, varumärke och övriga övervärden), skattefordringar och -skulder samt övriga icke operativa poster inom sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital inkluderar alla icke-räntebärande tillgångar och skulder såväl som avsättningar för ersättningar till anställda.

Avkastning på sysselsatt kapital
RTM rörelseresultat (EBITA) i procent av sysselsatt kapital.

Nettoskuld
Koncernens räntebärande tillgångar och skulder justerade för likvida medel.

Finansiell leverage
Finansiell leverage är utgående balans av nettoskulden i relation till RTM rörelseresultat (EBITDA).

Nettocapex
Investeringar i anläggningstillgångar, netto efter avyttringar av anläggningstillgångar exklusive poster under perioden som klassats som icke-operativa.

Nettoinvesteringar
Investeringar i anläggningstillgångar, netto efter avyttringar av anläggningstillgångar, avskrivningar och nedskrivningar, exklusive poster under perioden som klassats som icke-operativa.

Operativt kassaflöde
Operativt kassaflöde är hänförligt till rörelseresultat (EBITA), justerat för nettoinvesteringar och förändringar i rörelsekapital.

Fritt kassaflöde före finansiella poster
Motsvarar operativt kassaflöde efter betalda inkomstskatter.

Fritt kassaflöde efter finansiella poster
Motsvarar fritt kassaflöde före finansiella poster efter betalt finansnetto.

Kassagenerering
Kassagenerering i % är definierad som kassaflöde dividerat med rörelseresultat (EBITA).

Förvärv och avyttringar av bolag
i den operativa kassaflödesanalysen relaterar till den totala nettoskuldspåverkan av förvärvet eller avyttringen.

RTM
Rullande 12-månadersperiod.