Capios roll i samhället

Ansvar för patienter, medarbetare och miljön – samhället vi verkar i.

Vi finns till för en uppgift: Att bota, lindra och trösta patienter som söker sjukvård hos Capio. Detta är vårt främsta åtagande och med uppgiften följer ett stort ansvar gentemot patienter, beställare, politiker, medborgare och samhället i stort. Capios vision är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient och denna strävan sammanfattar vårt främsta samhällsansvar då nyttan är densamma för patienten och samhället. Genom hög kvalitet och tillgänglighet skapas förutsättningar för patienten att snabbt tillfriskna och återgå till ett normalt liv, vilket för många människor innebär förvärvsarbete. Att Capio därtill arbetar för att utföra vården med ett effektivt resursutnyttjande innebär också en omsorg om samhällets gemensamma resurser – mer vård för varje skattekrona. Länken till god kvalitet och omsorg om samhällets resurser är våra medarbetare. Vårdens resultat hänger starkt ihop med vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare med rätt kompetens.

Att leverera sjukvård är ett förtroendeuppdrag

Som leverantör av sjukvårdstjänster har vi fått ett långtgående förtroende från patienten som litar på att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för tillfrisknande men också från resten av samhället som därutöver förväntar sig att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och att Capio över tid levererar god vård med en ekonomi i balans. Att bedriva sjukvård innebär att arbeta för att göra människor friskare och i detta fokus ingår inte bara att bedriva verksamhet på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur ett patientperspektiv, utan även ur ett medarbetar- och miljöperspektiv. Detta är vår roll i samhället och utgör Capios hållbarhetsansats.

Basen är vår värdegrund

Capios verksamhet baseras på tre grundläggande värderingar; kvalitet, medkänsla och ansvar och dessa utgör basen i såväl vår verksamhetsmodell som i hållbarhetsarbetet. Capios första prioritering är medicinsk kvalitet – här finns det inget utrymme för kompromisser – men också medkänsla och förståelse för patientens situation är oerhört betydelsefullt för patientens upplevelse av vården. I vår värdegrund ingår också ansvar. För patienten, men också för varandra och det samhälle vi verkar i. För att uppfylla patienternas, medarbetarnas och externa intressenters förväntningar arbetar vi för kontinuerliga förbättringar i frågor som påverkar patienten, medarbetaren och miljön.

Capios intressentmodell

Ansvar för samhället vi verkar i:

  • Ansvar för patienten – hög kvalitet och produktivitet med omsorg om samhällets resurser
  • Ansvar för medarbetaren – attrahera, utveckla och behålla rätt kompetenser
  • Ansvar för miljön – effektivt resursutnyttjande och minskad miljömässig påverkan