Våra medarbetare – länken till god kvalitet

Våra medarbetare utgör Capio och är de som i praktiken gör skillnad för patienten. I enlighet med Capio-modellen arbetar vi därför med att skapa en organisation där medarbetare ges befogenheter och tar ansvar för sina uppgifter samt driver ett ständigt förbättringsarbete. Goda relationer med våra medarbetare som bygger på ömsesidig respekt och förtroende är därmed av allra största betydelse för oss.

Capios medarbetare

Under 2015 var, omräknat till heltidstjänster, 12 360 medarbetare sysselsatta i Capios verksamheter. Av dessa var cirka 10% läkare1, cirka 45% sjuksköterskor och cirka 16% övrig medicinsk personal. Capios övriga medarbetare arbetar med direkt eller indirekt stöd till vårdverksamheten. Då patienterna är utgångspunkten i Capios organisation är alla medicinska personalgrupper lika viktiga och kompletterar varandra. Det är medlemmarna i respektive vårdteam som tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för patienternas tillfrisknande och en positiv vårdupplevelse. Det är även teamen som är nyckeln till att leverera sjukvård med omsorg om de gemensamma resurserna då det kontinuerliga arbetet med metod- och processförbättringar leder till högre produktivitet och en mer effektiv fördelning av arbetsuppgifter.

Enligt uppskattning från OECD så är det stor skillnad på hur många konsultationer en läkare gör per år i olika länder i Europa. I Sverige görs årligen väsentligen färre konsultationer per läkare än i till exempel Frankrike och Tyskland. Inledande studier på några av Capios sjukhus har även visat att endast 12–14% av sjuksköterskornas dagliga arbete är kopplat till direkt patientarbete medan dokumentation, rapportering och läkemedelshantering upptar cirka 40% av tiden. Andra observationer visade på stora variationer i antalet patienter per arbetslag, läkarkonsultationer per dag och antal personaltimmar per operationstimme. Studierna har nu utökats och omvandlats till lokala åtgärdsplaner inom Capio Norden för att öka den direkta patienttiden för läkare och sjuksköterskor. Förändringsarbetet sker i samarbete med fackföreningarna och målsättningen är förutom att frigöra begränsade resurser även att det ska minska arbetsrelaterad stress då kunskapen och kompetensen i gruppen bättre tas tillvara. Mer patienttid för läkare och sjuksköterskor leder också till ökad kvalitet för patienten då erfarenhetsnivån höjs – en läkare och sjuksköterska som träffar fler patienter blir bättre på sitt arbete.

Fördelningen av Capios anställda i åldersgrupperna är relativt jämn. Av koncernens 12 360 medarbetare var 9 969 kvinnor och 2 391 män (81% respektive 19%).

Av Capios medicinska personal var i genomsnitt 97% anställda direkt av Capio under 2015. För sjuksköterskor och övrig klinisk personal var andelen anställd personal 98% respektive 99%.

Andelen anställda läkare var 91%. Capios målsättning är att ha en hög andel fast anställd personal, både för att kontinuitet i vårdkontakter skapar trygghet för patienterna och då kontinuitet i personalstyrkan skapar bättre förutsättningar för en god utveckling av vården. Svårigheter att rekrytera specifik kompetens är en faktor som påverkar andelen inhyrd personal. Främst ser vi dessa svårigheter inom vissa läkarspecialiteter. I Sverige råder bland annat brist på allmänläkare och psykiatriker, vilket är en nationell utmaning. Av antalet medarbetare som var direkt anställda av Capio var 84% tillsvidareanställda, medan 16% var visstidsanställda.

Medarbetare

Capio strävar efter att ha ett gott förhållande med fackföreningarna. Capio har etablerat ett europeiskt företagsråd, med representanter från arbetarorganisationerna samt chefsrepresentanter från Koncernen.


1 Notera att läkare i Frankrike är fristående egenföretagare och inte inräknas i Capios medarbetare.