Effektivt användande av resurser

Att bedriva sjukvård innebär att arbeta för att göra människor friskare. Vi ser därför att det ingår i det förtroende samhället har gett Capio att verksamheten bedrivs på ett sätt som är långsiktigt hållbart också ur ett miljöperspektiv. Ambitionen är ett effektivt resursutnyttjande och att över tid minska koncernens miljömässiga påverkan.

Miljöpåverkan av sjukvård

I de flesta länder i världen står hälso- och sjukvården för en betydande del av den totala ekonomin och aktiviteterna inom denna sektor ger därmed också upphov till effekter på miljön. Den generella miljöpåverkan berör främst uppvärmning och övrig energiförbrukning, avfallsgenerering, transporter och materialförbrukning. De mer specifika områden där miljöpåverkan är särskilt kopplad till sjukvårdsverksamhet berör till exempel läkemedel i miljön, desinfektion/sterilisering och utbredd användning av material som innehåller PVC/ftalater.

Capios riktlinjer för miljöfrågor

Capios syn på miljöarbete sammanfattas i vår uppförandekod som stödjer långsiktigt hållbar utveckling. Vi strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, främjar system för återvinning och återanvändning av material och arbetar för att förhindra och minimera föroreningar. Miljöåtgärderna inom respektive affärsområde ska vara anpassade till typ av verksamhet och dess miljöpåverkan. Koncernens miljöarbete inriktar sig i synnerhet på energiförbrukning, avfallshantering, inköp, transporter, och kemiska produkter.

Capios ambition är att över tid minska koncernens miljöpåverkan och vi ser det som en miniminivå att rådande miljölagar och förordningar följs i de länder där verksamhet bedrivs. Utöver detta arbetar till exempel Capio i Sverige inom ramen för miljöledningssystem.

Merparten av den svenska verksamheten, inklusive den enskilt största enheten Capio S:t Görans sjukhus, är certifierade enligt den internationella standarden för miljöledningssystem, ISO 14001:2004. Ett fåtal mindre svenska verksamheter är istället miljödiplomerade. Capio påbörjade under 2014 en ISO-certifieringsprocess i Norge och vid utgången av 2015 var hälften av Volvats medicinska center certifierade enligt ISO 14001:2004. Resterande medicinska center beräknas slutföra certifieringen under det första halvåret 2016.

Miljöarbete i Capio

I Frankrike startades för ett par år sedan ett initiativ för att genom ökad medvetenhet och förbättrade rutiner minska miljöpåverkan av Capios franska kliniker. Åtgärder inkluderar bland andra att minska vattenförbrukningen, förbättra avfallshanteringen och öka användningen av eko-märkta produkter och detta arbete har fortgått under 2015. Till exempel har samtliga av Capios sjukhus i Frankrike börjat återvinna matavfall under 2015, delvis till följd av nya lagkrav som berörde de fyra största enheterna.

Capio S:t Görans sjukhus har under året fortsatt arbetet med att servera näringsrik och god patientmat. Sjukhuset har successivt använt sig av allt mer ekologiska livsmedel, vilka utgjorde cirka 30% av den totala volymen under 2015. Portionsförpackningar har under året bytts ut till ett mer miljövänligt alternativ, vilket har minskat plastmängden med drygt 70%. Matavfall återvanns till biogas på sex avdelningar och återvinningen beräknas framöver öka till att omfatta allt matavfall.

Samtliga affärsområden inom Capio arbetar för en minskad energiförbrukning, bland annat genom användning av lågenergilampor, automatiska switchar för att spara energi i utrymmen som inte används kontinuerligt och val av energisnål teknik. Under 2015 har Capio i Frankrike arbetat tillsammans med ett externt konsultföretag för att se över ventilations- och värmesystemen och identifiera förbättringspotential. Under 2015 har Capio även påbörjat det arbete som krävs för att uppfylla koncernens skyldighet att kartlägga energiförbrukning och identifiera förbättringsområden i enlighet med EU:s energieffektivitetsdirektiv och respektive lands lagstiftning. Tidplanerna för införandet av direktivet i lagstiftningen skiljer sig åt mellan länderna i EU. I Frankrike genomförde Capio en energikartläggning under 2015 medan genomgången av Capios tyska verksamhet kommer att slutföras under det första halvåret 2016. I Sverige registrerades uppgifter hos den svenska Energimyndigheten i december 2015 medan energikartläggningen av den svenska verksamheten kommer att påbörjas under 2016.

Miljöfrågor är också viktiga i samband med koncernens ny- och ombyggnadsprojekt, såsom de senaste årens fastighetsprojekt i Frankrike och Tyskland. Till exempel byggdes det nya moderna sjukhuset i Bayonne i Frankrike enligt principer som gjorde att det är det första av Capios sjukhus i Frankrike som uppfyller kraven från Haute Qualité Environnementale, en fransk standard för miljömässigt hållbara byggnader. I samband med att verksamheten vid tre sjukhus i Bayonne införlivades i det nya sjukhuset Belharra skänkte Capio Frankrike mer än 200 m3 material och utrustning till ett sjukhus i Kamerun. Även Capio Clinique de Provence har skänkt utrustning till sjukhus i Nordafrika i samband med flytten till Capio Clinique d’Orange.

Andra exempel på nya miljöåtgärder inom koncernen under 2015 är att Capio i Frankrike antog en ny utskriftspolicy för att minska utskriftsvolymer och pappersförbrukningen. För att uppnå detta mål har mjukvara för att mäta utskriftsvolymer installerats och kopieringsmaskiner har bytts ut. Capio S:t Görans sjukhus har under 2015 tagit en ny kollektion av patientkläder i bruk och miljöpåverkan, både utifrån materialval och tillverkningsprocesser, var en viktig aspekt i detta arbete. Till exempel framställs de patienthanddukar som nu används av cellulosa från bokträd, vilket jämfört med bomullsråvara minskar användningen både av bekämpningsmedel och vattenåtgång i tillverkningsprocessen.

Inom Capio Närsjukvård finns centrala miljösamordnare som driver miljöarbetet tillsammans med miljöombud på varje enhet. Rutinerna för arbetet sammanfattas i affärsområdets miljöhandbok och bland annat finns mål och riktlinjer för att minska mängden läkemedelsrester i naturen. Exempel på åtgärder för att uppnå detta mål är val av läkemedel som är mindre belastande för miljön, utdelning av läkemedelspåsar för inlämning av överblivna och utgångna läkemedelsrester till apotek samt att undvika stora förpackningar vid behovsmedicinering. Under 2015 tog Capio Närsjukvård initiativet och inledde ett samarbete med en stor apotekskedja för att öka medvetenheten om problemet med läkemedel i naturen och för att öka inlämningen och därmed återvinningen av sådana produkter hos apoteken. När pilotprojektet utvärderades under senvåren 2015 visade det goda resultat och har därför utökats till fler vårdcentraler under det andra halvåret 2015. Även Capio S:t Görans sjukhus bedriver ett systematiskt arbete för att minska den negativa miljöpåverkan av läkemedel i naturen. Till exempel används en metod som gör att narkosmedel används maximalt med minsta möjliga spill.

Metoden innebär att förbrukningen, och därmed miljöpåverkan, halveras trots att patienten får samma narkos. Capio S:t Göran utbildar läkare och andra nyckelpersoner i läkemedels miljöeffekter och har hög följsamhet mot ”Kloka listan”, som är en förteckning över läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar, bland annat ur ett miljöperspektiv.

Utökad uppföljning i framtiden

Enskilda verksamheter i Capio har kommit långt i att mäta och sätta mål för sitt miljöarbete, och vi arbetar för att ta fram en gemensam uppföljning för koncernen som helhet. Vi ser detta som ett utvecklingsområde där vi har som målsättning att i nästa steg samla in data kring i första hand koncernens energiförbrukning och avfallshantering, vilken därefter kommer att vara central i vårt fortsatta förbättringsarbete.