Europeisk sjukvårdsmarknad i förändring

Den totala marknadens storlek där Capio är verksamt uppskattades 2014 till EUR 38 miljarder.1 Privata vårdgivare utgör alltjämt en liten del av den totala sjukvårdsmarknaden, cirka 13% av den aktuella marknaden i Sverige, 6% i Norge, 23% i Frankrike och 16% i Tyskland, år 2013. 2 Trots att de lokala marknaderna har olika andel av privata utförare, tillväxtutsikter och finansieringsförutsättningar, finns ett antal gemensamma faktorer mellan marknaderna i de länder där Capio är verksamt. Capio anser att dessa gemensamma faktorer skapar betydande möjligheter för privata vårdgivare.

Utveckling av västeuropeiska sjukvårdssystem

Under det senaste årtiondet har västeuropeiska sjukvårdssystem i en snabbare takt utvecklats mot resultatbaserade ersättningssystem som tar hänsyn till måluppfyllelse av kvalitetsindikatorer som ett mått för att bestämma ersättning. Samtidigt har strukturella förändringar i sjukvårdssystemen möjliggjort för privata vårdgivare att ta en allt större roll i att vidareutveckla sjukvården. Denna utveckling har medfört ett ökat fokus på produktivitet omfattande både volym och kvalitet i vårdutförandet och öppnat upp för att överföra best practice mellan olika västeuropeiska länder. Exempel på denna trend är hur länder ersatt dygnsbaserad ersättning med DRG- baserad ersättning (Tyskland och Frankrike), införandet av fritt vårdval (Norden), och avvecklandet av så kallade borne bassetrösklar i Frankrike.

Reformsteg i den europeiska sjukvården omfattar också konsolidering till mer effektiva strukturer och ökat fokus på skalsynergier som samordnade inköp och administrativa kostnader.

De mer dynamiska marknadsfaktorerna inom Modern Medicin och Modernt Management har kommit olika långt i de europeiska länderna. I Norden har bland annat ett tidigt införande av DRG-baserade ersättningar resulterat i kortare medelvårdtider (AVLOS) genom ett långtgående skifte från sluten- till öppenvård och dagkirurgi för många medicinska specialiteter.

I Frankrike pågår skiftet från sluten- till öppenvård med en begyn- nande effekt på kortare medelvårdtid men det finns fortfarande en betydande potential att öka andelen öppenvård och väsentligt minska medelvårdtid under kommande år. I Tyskland har utvecklingen inom detta område inte kommit lika långt, främst beroende på regulatoriska faktorer och bristande incitament.

Andra dynamiska faktorer som utskiftning av elektiva vårdvolymer från storsjukhus till fristående specialistkliniker och personaleffektivitet bland medicinsk personal, visar stora skillnader mellan länderna. I Sverige har vårdvalsreformer inom primär- och specialistvården bidragit till att nya vårdcentraler och specialistkliniker har etablerats, vilket har ökat tillgängligheten för patienterna, kortat medelvårdtiderna för olika ingrepp och väsentligt reducerat kostnaderna för vårdvalen inom specialistvården. Däremot har svensk sjukvård stora utmaningar att driva personalproduktivitet genom ökad patienttid för medicinsk personal och fler besök per läkare och sjuksköterska.

I Frankrike och Tyskland råder något av ett motsatsförhållande till Sverige. Utskiftning till lägre vårdnivåer och specialisering sker inte i någon större omfattning, främst beroende på att vården är koncentrerad till sjukhus och slutenvård. Däremot har man genom skillnader i arbetssätt och rapportering bland den medicinska personalen betydligt högre personalproduktivitet jämfört med de nordiska länderna. Det senare är en stor utmaning och möjlighet för såväl Sverige som Norge, att driva produktivitet i vårdprocesser.

Mot denna bakgrund identifierar Capio sex nyckeltrender för sjukvårdens utveckling som omfattar såväl den medicinska utvecklingen– Modern Medicin, som sjukvårdens strukturella utveckling – Modernt Management, i Europa.

 

Marknaden för privataktörer

Tillväxten av privata aktörer i Sverige har väsentligen påverkats av vårdvalsreformerna inom primärvård- och specialistvård som inleddes i början av 2000-talet. Den uppskattade tillväxten framöver bedöms påverkas av ytterligare volymer inom vårdval och vissa kontraktsupphandlingar.

I Norge är marknaden för privata aktörer främst inriktad mot försäkringspatienter och privatbetalande patienter. Detta segment bedöms växa ytterligare under kommande år som ett komplement till den offentliga sjukvården. Reforminitiativ under 2015 indikerar att en ökad andel publika volymer kan bli tillgängliga för privata aktörer genom vårdval.

I Frankrike har privata aktörer en fri etableringsrätt inom existerande auktoriseringar varför förskjutningar från offentligt till privat är mindre relevant än i de nordiska länderna. Den privata andelen nedan representerar kliniker för medicin, kirurgi och obstetrik. Fristående primärvårdsläkare representerar ytterligare cirka 25% av marknaden då Capio inte är aktiva inom detta segment i Frankrike. Den uppskattade tillväxten bedöms främst drivas av ett fortsatt skifte från sluten- till öppenvård och dagkirurgi – Rapid Recovery. Den nuvarande prisutvecklingen i Frankrike dämpar den totala marknadstillväxten för privata aktörer. Det råder också en signifikant skillnad mellan ersättning till offentliga och privata vårdgivare i Frankrike. Capio uppskattar denna prisskillnad till drygt 20% högre ersättning till offentliga vårdgivare.

I Tyskland har tillväxten främst drivits av alternativa finansieringsbehov för sjukhusinvesteringar (underhåll) vilket har lett till konsolidering och privatisering av sjukhus och vårdvolymer. Den framtida uppskattade tillväxten bedöms främst komma ur behovet att driva kvalitet och produktivitet i sjukvårdssystemet.

Den demografiska drivkraften med en åldrande befolkning och makroekonomiska faktorer som begränsat betalningsutrymme i statsbudgetar, är gemensamma för samtliga länder där Capio är verksamt.