Ersättningssystem

Offentligt och privat finansierad sjukvård.

Capio bedriver verksamhet under olika ersättningssystem inom respektive segment. Under 2015 finansierades 88% av koncernens omsättning av offentliga medel och kvarvarande 12% finansierades genom privata försäkringar eller privat finansiering av patienterna själva, vilket främst förekom i verksamheterna i Norge och Frankrike. I Frankrike kom den privat finansierade ersättningen främst från tjänster som inte direkt hörde till själva vården, exempelvis tillägg för enkelrum. I Sverige var den privat finansierade verksamheten ytterst liten. 

Den största delen av Capios ersättning, 87%, baseras på ersättning per behandling (tariff). Kapitering är en annan ersättningsform som för Capios del tillämpas inom stora delar av primärvården i Sverige och där ett fast årligt belopp erhålles per patient som är listad hos vårdcentralen. Under 2015 erhölls 13% av Capios ersättning utifrån kapiteringsbaserade ersättningsmodeller.  

Basen för verksamheten kan vara till exempel licens/auktorisation där en vårdinrättning har erhållit godkännade av sjukvårdsmyndigheterna att bedriva viss typ av vård och erhålla ersättning efter en viss prislista. Vårduppdraget är ej tidbegränsat utan löper tills vidare. Exempel på detta är Capios verksamhet i Frankrike och Tyskland samt inom primär- och specialistvården i Sverige. I Sverige har vårdval införts för ett flertal olika behandlingar de senaste åren. En trend i Europa är att avtalsformen alltmer går mot vårdval där patienten gör sitt eget val av vårdgivare. Vårdavtal (kontrakt) förekommer också och innebär att vårdgivaren under avtalsperioden ska producera viss volym vård till ett maximalt belopp och om detta tak överskrides sjunker ersättningen för produktionen ovan takvolymen. Ersättningsmodell