Kortare medelvårdtid ger högre produktivitet

Trend 3. Kortare medelvårdtid genom förbättrad vårdkvalitet och ökad produktivitet

Nya behandlingsmetoder, nya medicinska tekniker och vårdprotokoll som möjliggör att patienter blir behandlade med dessa metoder och tekniker på rätt nivå i sjukvårdssystemet, bidrar till bättre kvalitet i sjukvården. Detta medför att en patient kan återhämta sig snabbare från sin behandling och att medelvårdtiden blir kortare.

Historiskt sett har dock två hinder motverkat införandet och tillämpningen av denna typ av Modern Medicin: oförmågan hos vårdgivare att införa och tillämpa vad som är best practice och ersättningssystem som motverkar möjligheten för vårdgivare att driva kvalitetsförbättringar.

Forskning indikerar att tidsfördröjningen mellan det att medicinsk best practice påvisas till det att den systematiskt tillämpas i sjukvården kan uppgå till så mycket som 17 år. Denna oförmåga hos vårdgivare att utveckla sig och ta del av den potential som tillämpning av Modern Medicin innebär, kan delvis härledas från den organisatoriska struktur som hos många vårdgivare historiskt sett influerats av en traditionell klyfta mellan “den medicinska professionen” och “administrationen”. Denna klyfta har historiskt inneburit låga incitament att driva initiativ och förbättringar.

I tillägg till detta har europeiska ersättningssystem historiskt baserats på antal vårddagar. Vissa länder, exempelvis Frankrike och Tyskland, har haft miniminivåer som begränsar en vårdgivares möjlighet till full ersättning om vårdtiden för en patient understiger ett visst antal dagar. I Frankrike kallas dessa miniminivåer borne basse, medan den tyska motsvarigheten är untere grenzverweildauer (”UGVD”). Dessa ersättningsstrukturer har motverkat vårdgivares incitament att driva kvalitets- och produktivitetsförbättringar.

Det långsamma införandet av Modern Medicin och tidsskillnaden mellan när olika sjukvårdssystem har övergått från dygnsbaserad ersättning till DRG-baserad ersättning har skapat stora skillnader i hur Modern Medicin tillämpas i olika länder. Exempelvis är det stora skillnader mellan Tyskland, Frankrike och Sverige vad avser medelvårdtid för behandling av hjärtinfarkt, akut blindtarmsinflammation och okomplicerad operation av knä- och höftproteser. Medelvårdtid för akut blindtarmsinflammation är 4,3 dagar i Tyskland, 4,0 dagar i Frankrike och 2,5 dagar i Sverige 2014. För knä- och höftprotesoperationer är medelvårdtiden i Sverige 50 till 65% kortare än i Frankrike och Tyskland 20131.

Dessa trender skapar möjligheter för Capio som paneuropeisk vårdgivare att överföra best practice vårdprotokoll mellan vårdenheter i ett land och mellan länder. Genom detta kan skillnader mellan länder stegvis utjämnas. Därutöver medför kortare medelvårdtider även minskade personalkostnader och andra direkta kostnader, samt frigör kapacitet för omhändertagande av ytterligare patientvolymer. En fortsatt implementering av Modern Medicin kommer att förbättra medicinska resultat, sänka medelvårdtiden och därmed förbättra produktiviteten.

 


1 Socialstyrelsen, Helsedirektoratet, ATIH, Federal Statistical Office’s DRG Browser.