Tydligare nivåer i vårdkedjan

Trend 5. Förbättrad effektivitet i vårdsystemen genom att skifta volymer till den mest effektiva nivån

Sjukvårdssystemens förmåga att styra patientflöden till rätt behandling på rätt vårdnivå är en viktig förutsättning för att hantera de flaskhalsar och det kostnadstryck som sjukvården i Europa erfar.

Genom att behandla patienter med sjukvård av hög kvalitet, hög produktivitet och på rätt vårdnivå i sjukvårdssystemet, samtidigt som integrerade vårdkedjor säkras genom effektivt samarbete mellan olika vårdenheter, kan kostnaden för sjukvården minskas samtidigt som kvaliteten på sjukvården bibehålls eller förbättras. Genom att låta patienten vara utgångspunkten för vårdstrukturen säkerställs inte bara att patienten får ett samlat omhändertagande på rätt vårdnivå. Förfarandet innebär även att resurserna utnyttjas på bästa sätt. En konsekvens av detta synsätt är att öppenvården i en högre grad än tidigare hamnar i centrum, sett utifrån patientens perspektiv. Det förändrade synsättet innebär även att stora patientflöden framöver kommer att skiftas ut från sluten- till öppenvård där det finns goda möjligheter till ökad specialisering och behandling av fler patienter med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Ett exempel på detta är när en patient som kan få sjukvård av god kvalitet i primärvården också tas emot på en vårdcentral, istället för att behöva uppsöka hjälp på ett lokalsjukhus. Utvecklingen skapar möjligheter för Capio som paneuropeisk vårdgivare att överföra best practice vårdprotokoll mellan vårdenheter i ett land och mellan länder. Genom detta kan skillnader mellan länder stegvis utjämnas. Därutöver medför kortare medelvårdtider även minskade personalkostnader och andra direkta kostnader, samt frigör kapacitet för omhändertagande av ytterligare patientvolymer. En fortsatt implementering av Modern Medicin kommer att förbättra medicinska resultat och minska medelvårdtiden.

 

Capio vårdnivåer