Från slutenvård till öppenvård

Trend 4. Skifte från slutenvård till öppenvård genom tillämpning av Modern Medicin

I takt med att de tekniska förutsättningarna ständigt utvecklas och förbättras bidrar detta till både ökad livslängd och ett ökat antal behandlingsmetoder tillgängliga för patienter. När moderna behandlingsmetoder tillämpas minskar vårdtiderna i slutenvården. Detta medför även utökade möjligheter att behandla patienter i öppenvården och leder således till ett skifte av volymer från slutenvård till öppenvård. Detta leder i sin tur till att kapacitet och resurser frigörs, vilket möjliggör att flera patienter kan få vård med hög kvalitet till samma kostnad för sjukvårdssystemet. Andelen öppenvård för vissa behandlingar varierar betydligt mellan europeiska länder. Exempelvis i Frankrike har andelen av kostnader relaterade till öppenvården ökat från 32% 2007 till 42% 2013. Under 2013 uppgick motsvarande andel till 51% i Tyskland och 60% i Sverige.1 I Frankrike förväntas skiftet från slutenvård till öppenvård att fortsätta och patientvolymen i öppenvården uppskattas öka, med positiva effekter på medicinsk kvalitet och produktivitet.

 


1 OECD Health at a Glance 2015.