Fler "Centers of Excellence"

Trend 6. Koncentration av volymer till ”centers of excellence” för produktivitetsförbättringar

Ökad specialisering ger förbättrad kvalitet och högre produktivitet eftersom ökad specialisering ökar läkares, sjuksköterskors och annan medicinsk personals expertis, vilket möjliggör för dem att utveckla och bibehålla spetskompetens. Utvecklade sjukvårdssystem strävar därför efter att koncentrera volymer till nivåer där antalet behandlingar eller operationer per läkare blir tillräckligt högt för att kunna driva kvalitets- och produktivitetsförbättringar. Trenden mot ökad specialisering är i linje med skiftet från sluten- till öppenvård och den ökade tillämpningen av LEON (lägsta effektiva omhändertagandenivå), vilket möjliggör att man kan erbjuda fler patienter sjukvård av hög kvalitet till samma kostnad för sjukvårdssystemet.

Utvecklingen mot ökad specialisering avspeglas i de flesta sjukvårdssystem och driver också en ökad förekomst av så kallade centers of excellence. Bröstcentrum vid Capio S:t Görans sjukhus är ett exempel på ett sådant centrum inom slutenvård. Ett annat exempel är mindre, specialiserade enheter (centers of excellence) som tillsammans med en Capio huvudenhet bildar ett så kallat star network.