Capio S:t Görans Sjukhus

Capio S:t Görans Sjukhus i centrala Stockholm är ett av Sveriges större akutsjukhus sett till antalet akutpatienter i upptagningsområdet (cirka 420 000 invånare) och det enda i privat regi i Norden.

Verksamheten drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) och omfattar akut och planerad sjukvård för vuxna inom den akuta bassjukvården. Här finns akutklinik och kliniker för ortopedi, kirurgi, medicin, neurologi, radiologi, anestesi samt smärt- och fysiologikliniker. Här finns också ett bröstcentrum och ledande expertis inom områden som axelkirurgi.

Sjukhuset har sedan många år en stark position inom kvalitet, produktivitet och tillgänglighet, vilket bland annat bekräftas av årets jämförelse mellan akutsjukhusen i Stockholm genomförd av lands- tinget. Rapporten ”Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet” visar att Capio S:t Göran har mer nöjda medarbetare och patienter, god kvalitet och bra tillgänglighet samtidigt som sjukhuset har lägst kostnad för att producera vård. Rapporten ”Väntetider och akutflöden på akutmottagningar” från Socialstyrelsen (december 2015) pekar på stora skillnader i genomsnittlig väntetid på landets akut- mottagningar. Kortast väntetid för att bli undersökt av läkare uppvisade Capio S:t Göran med 28 minuter, medan patienter som längst fick vänta fick fyra gånger så lång tid på att bli undersökt av läkare på en annan akutmottagning.

Framtida fokusområden

  • Fortsätta förbättra kvaliteten och minska medelvårdtiden för att möta ökade patientvolymer uppskattade till mer än 40 procent de kommande åren.
  • Höja tillgängligheten och hantera kapaciteten genom att utöka sjukhusets akutmottagning och antalet bäddar.
  • Inrätta ett nytt bröstcentrum och omfördelning av mindre specialiserad, planerad vård till andra vårdgivare.
  • Fortsätta att utveckla inköpsstrategin och dra nytta av slutförda investeringar i IT och administration för att stödja växande patientvolymer.
  • Med stöd av e-hälsa öka patientinvolvering och effektivisera omhändertagandet inom sjukhuset och vårdkedjan.