Bolagsordning för Capio AB (publ)

Bolagsordning för Capio AB (publ) (org. nr/Reg. No. 556706-4448). Antagen på bolagsstämma den 3 maj 2017.

§ 1. Firma

Bolagets firma är Capio AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska, direkt eller genom dotterföretag, bedriva verksamhet inom
hälso- och sjukvård samt tillhandahålla dotterföretag tjänster avseende främst administration och styrning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
 

§ 4. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 30.000.000 kronor och till högst 120.000.000 kronor.

§ 5. Aktierna

Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 60.000.000 stycken och till högst 240.000.000 stycken.

§ 6. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7. Styrelse

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ledamöter.

§ 8. Revisor

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 9. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10. Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11. Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om
 8. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 9. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 10. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter;
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och i förekommande fall revisorssuppleanter;
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter;
 14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.