Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) (”Aktiebolagslagen”) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ, vid vilket aktieägarna utövar sin rösträtt. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Capios årsstämma hålls i Göteborg, Sverige, före juni månads utgång varje kalenderår. Extra bolagsstämmor sammankallas vid behov.

Enligt Capios bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. När Capio har noterats kommer ett pressmeddelande på svenska och engelska innehållande kallelsen i sin helhet att lämnas före varje bolagsstämma.

Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare som fem vardagar (lördagar inkluderade) före bolagsstämma är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat Capio sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda Aktier.

Aktieägare vars Aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera Capio begära att deras Aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare får delta vid bolagsstämma personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden. Normalt kommer aktieägare ha möjlighet att anmäla sig till Capios bolagsstämma på flera olika sätt enligt vad som anges i kallelsen.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.