Årsstämma 2016

Årsstämma i Capio AB (publ)

Årsstämman hölls onsdagen den 11 maj 2016 klockan 16.00 i Konserthuset, Stenhammarsalen, med adress Götaplatsen i Göteborg.

Följande viktiga beslut fattades:

  • Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen såväl som koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen som ingår i årsredovisningen för 2015
  • Årsstämman beslutade att godkänna en utdelning om 0,50 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag
  • Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare i koncernen innebärande emittering av konvertibla förlagslån
  • Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och en suppleant
  • Styrelseledamöter valdes och Anders Narvinger omvaldes till styrelsens ordförande
  • Årsstämman antog valberedningens förslag angående instruktioner för nominering av valberedningen
  • Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
  • Ernst & Young AB omvaldes som bolagets revisorer för perioden fram till nästa årsstämma. Det noterades att Staffan Landén är huvudansvarig revisor

 

VDs anförande vid årsstämma 2016

Protokoll årsstämma 2016 Capio AB (publ) (exkl. röstlängd)