Årsstämma 2017

Årsstämma i Capio AB (publ)

Årsstämman hölls onsdagen den 3 maj 2017 klockan 16.00 i Chalmers Kårhus, sal RunAn, med adress Chalmersplatsen i Göteborg.

Följande viktiga beslut fattades:

  • Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen såväl som koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen som ingår i årsredovisningen för 2016
  • Årsstämman beslutade att godkänna en utdelning om 0,90 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag
  • Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Gunnar Németh, Fredrik Näslund, Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta och Michael Flemming samt nyval av Michael Wolf, Gunilla Rudebjer och Joakim Rubin såsom ordinarie styrelseledamöter. Michael Wolf valdes till styrelsens ordförande
  • Årsstämman beslutade om att godkänna förslag om ändring av bolagsordningen för att förtydliga bolagets verksamhetsföremål
  • Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
  • Ernst & Young AB omvaldes som bolagets revisorer för perioden fram till nästa årsstämma. Det noterades att Mikael Sjölander är huvudansvarig revisor

VDs anförande vid årsstämma 2017

Protokoll årsstämma 2017 Capio AB (publ) (exkl. röstlängd)