Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 i Capio (publ)

Årsstämman hölls torsdagen den 3 maj 2018 klockan 15.00 i Chalmers Kårhus, Palmstedtsalen, med adress Chalmersplatsen i Göteborg.

Följande viktiga beslut fattades:

  • Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen såväl som koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen som ingår i årsredovisningen för 2017
  • Årsstämman beslutade att godkänna en utdelning om 0,95 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag
  • Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Michael Wolf, Michael Flemming, Gunnar Németh, Hans Ramel, Pascale Richetta, Joakim Rubin, Gunilla Rudebjer och Birgitta Stymne Göransson såsom ordinarie styrelseledamöter. Michael Wolf omvaldes till styrelsens ordförande
  • Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
  • Ernst & Young AB omvaldes som bolagets revisorer för perioden fram till nästa årsstämma. Det noterades att Mikael Sjölander är huvudansvarig revisor

VDs anförande vid årsstämma 2018

Protokoll årsstämma 2018 Capio AB (publ) (exkl. röstlängd)