Capios bolagsstyrning

Capio följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) såväl som andra tillämpliga lagar och regleringar såsom aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Capio har tillämpat Koden sedan den första handelsdagen den 30 juni 2015.

Koden bygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler, men då ange en förklaring till avvikelsen. Capios bolagsstyrningsarbete samt avvikelser från Koden beskrivs i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. Capios bolagsstyrningsrapport finns även tillgänglig på bolagets hemsida under fliken Bolagsstyrningsrapport.