Capios bolagsstyrning

Capio följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) såväl som andra tillämpliga lagar och regleringar såsom aktiebolagslagen och årsredovisningslagen.

Capio har upprättat en lagstadgad hållbarhetsrapport för Capio AB och dess dotterbolag för perioden 1 januari 2017 till 31 december 2017. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Capio valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport, vilket innebär att den inte inkluderas i förvaltningsberättelsen. Mer information om Capios lagstadgade hållbarhetsrapport och hänvisning till de sidor där relevant information finns tillgänglig presenteras på sidan 127 i Capio Årsredovisning 2017.

Capio följer Kodens princip “följ eller förklara” och har inga avvikelser att förklara under 2017. Denna bolagsstyrningsrapport har blivit översiktligt granskad, i enlighet med aktiebolagslagen, av Capios revisorer och ett yttrande från revisorerna återfinns på sidan 148 i Capio Årsredovisning 2017.