Åttonde koncenfackliga rådet

Nytt företagsrådsavtal – skapar stärkta relationer

Capios åttonde möte för europeiska företagsråd (EWC) ägde rum i Paris den 29–30 november 2012. Där undertecknades ett nytt avtal för europeiska företagsråd i enlighet med det nya EU-direktivet. Avtalet skapar förutsättningar för starkare relationer mellan ledning och medarbetare på samtliga nivåer i organisationen, tack vare en stabil plattform för ­fortsatt utbyte av kunskap och idéer på europeisk nivå.

Det övergripande syftet med avtalet är att kommunikationen i Capio-koncernen ska vara öppen, riktad åt flera håll och bygga på ömsesidig respekt. Avtalet ska ses som en möjlighet att öka förståelsen av verksamheten, enheterna och de marknader som koncernen agerar på. På så sätt underlättas utveckling av företagskulturen och överförande av kunskap för att bidra till en än mer lärande organisation.

Tydligare processer för information och samråd
”Det finns en väl fungerande dialog mellan Capios ledning och rådet. Ambitionen är att den kulturen ska förstärkas på samtliga nivåer i koncernen”, säger Kevin Thompson, representant för fackförbundet Kommunal i koncernstyrelsen och facklig rådsordförande.

Det nya avtalet underlättar den processen. Bland annat tack vare förbättrade och tydligare processer för information och samråd med en bredare definition av gränsöverskridande frågor. Dessutom reviderades sammansättningen i rådet, vilket resulterar i ett ökat antal arbetstagarrepresentanter. Medlemmarna i rådet får även bättre förutsättningar när det gäller tid, resurser och studiebesöksmöjligheter. 

”Vi är mycket nöjda med avtalet. Det gör att vi kan öka öppenheten ytterligare inom företaget och ge medarbetarnas representanter förbättrade möjligheter att påverka besluten i positiv riktning”, säger Kevin Thompson.  

Syftar till att skapa ökad dialog
Capios nya avtal för företagsråd följer det nya direktivet om europeiska företagsråd vars avsikt är att öka dialogen mellan ledning och anställda på alla nivåer i företaget. Direktivet är tillämpligt på företag med minst 1 000 anställda inom EU och minst 150 anställda i vart och ett av två EU-länder. Capio är ett av få sjukvårdsföretag som har tagit initiativet till att bilda ett europeiskt företagsråd. Nästa ordinarie Capio EWC-möte är planerat till våren 2013.