Femte koncernfackliga rådet

Den 5-6 oktober 2010 hölls Capios femte europeiska företagsrådsmöte (EWC - European Works Council) i Lyon, Frankrike. Mötet bestod av deltagare från Capio och fackförbund representerande medarbetarna i olika länder inom koncernen.

Syftet med Capios EWC är att erbjuda ett forum för information och diskussion om frågor rörande företagets utveckling och resultat såväl som framtidsutsikter.

Gunnar Németh, COO i Capio-koncernen betonade betydelsen av produktivitet.
– Produktivitet är centralt då det är vår möjlighet att öka omsättningen till samma eller lägre kostnader. Detta ger oss i sin tur möjlighet att investera i utbildning av medarbetare och utmärkta fastigheter och fortsätta att fokusera på att erbjuda våra patienter högkvalitativ vård.

Thomas Berglund, VD i Capio-koncernen:
– Ett omfattande arbete har gjorts i hela koncernen de senaste tre åren och vi har nu en starkare grund. Vi är en koncern med en affärsmodell som bygger på en stark och decentraliserad organisation. Vi har en kultur som är inriktad på ständiga förbättringar, en god förståelse för sambandet mellan nyckeltal och finansiella rapporter och den operativa verksamheten och en ambition att utveckla framtida ledare på alla nivåer inom företaget. Allt detta kommer att hjälpa oss att utveckla en ledande medicinsk expertis inom våra kliniker och finansiella resultat som gör det möjligt att erbjuda patienter god kvalitet och våra medarbetare en inspirerande arbetsmiljö. Som vårdgivare med närvaro i flera europeiska länder är Capio väl positionerat att leda kunskapsutbytet mellan marknader.

Kevin Thompson, fackförbundet Kommunal och facklig rådsordförande, bekräftade att Capios EWC fungerar bra som en plattform för informationsspridning och dialog mellan Capios medarbetare i olika länder och ledning även om det finns förbättringsområden.
– Det finns en hög nivå av öppenhet och kvalitet i informationen och vi enades om att förbättra konsultationsnivån framöver.  

Ämnen som diskuterades under mötet var:  
1. Den senaste utvecklingen inom alla affärsområden avseende resultat, ledning, organisation och investeringar
2. Koncernstrategi
3. Presentation av affärsområde Frankrike
4. Nya direktivet för europeiska företagsråd
5. Capios Code of Conduct och Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner  

Arbetstagarrepresentanter som deltog i motet var Bengt Sparrelid, Kevin Thompson, Åsa Jungwallius, Sverige, Johannes Heuer, Melanie Steffens, Tyskland, Mirentxu Forton, Francoise Hascoet, Frankrike och Isabel Zapata Alvarez, Pedro Montero Almansa, Spanien. Capio representerades av: Thomas Berglund, Gunnar Németh, Brita Bramberg, Linda Wallgren och Monica Angervall, Capio AB samt  Capio i de nordiska länderna, Sveneric Svensson, Catherine Viatge and Genéviève Faugeras, Capio Frankrike.

Diskussioner har ägt rum i en miljö präglad av förtroende och öppenhet. Nästa Capio EWC-möte planeras att äga rum i maj 2011.