Tionde koncernfackliga rådet

Capio och det Europeiska företagsrådet (EWC) har genomfört sitt tionde möte i Frankfurt.

Under samrådsmötet mellan Capio och det Europeiska företagsrådet i Frankfurt den 15 maj diskuterades utvecklingen inom Capios verksamheter, en undersökning om samverkansklimatet mellan arbetsgivare och lokala fackrepresentanter förbereddes och val till ledande positioner inom EWC genomfördes.

Capios VD och koncernchef Thomas Berglund diskuterade Capios verksamhet och kommenterade den senaste utvecklingen i bolaget för att ge en bild av var Capio står idag och hur utvecklingen ser ut framåt.

Särskilt diskuterades Capios initiativ att ytterligare förstärka kvalitetsutvecklingen inom Capio genom att införa ett mer systematiskt sätt att mäta och förbättra kvaliteten i vården. Capio introducerar ett nytt sätt att mäta och utvärdera den medicinska kvaliteten och patientnöjdheten genom nya mätetal som kallas för QPI (Quality Performance Indicators, eller kvalitetsindikatorer). Detta arbetssätt implementeras nu i Capios fem verksamhetsländer med den övergripande målsättningen att få konstant information om kvalitetsutvecklingen i verksamheterna. Detta skall ge en ökad transparens i Capios medicinska kvalitet som kan förbättra Capios processer ytterligare för att säkerställa en god kvalitetsutveckling för Capios patienter.

En digital enkätundersökning kommer att genomföras inom Capio för att kartlägga det fackliga samarbetet mellan arbetsgivare och lokala fackrepresentanter i samtliga Capios verksamheter. Resultatet kommer att användas för att ytterligare förstärka samarbete och förhandlingar mellan Capio och fackliga representanter. Både Capio och EWC ser facklig samverkan som något positivt för verksamheten och att därigenom kunna förstärka arbetsvillkoren i både personalens och patienters intresse. Resultaten kommer att diskuteras vid nästa EWC möte.

Mötet avslutades med val av olika företrädare för EWC. Kevin Thompson omvaldes till facklig rådsordförande i EWC och Michele Goya valdes till vice ordförande. Till arbetsutskottet omvaldes följande personer: Michele Goya, Frankrike, Johannes Heuer, Tyskland och Kevin Thompson, Sverige. Samtliga personer valdes av ett enhälligt EWC.

För information vänligen kontakta:

Kevin Thompson, arbetstagarordförande, Capios företagsråd
Telefon: 0704-84 56 05

Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: 0733-88 86 00