Tolfte koncernfackliga rådet

Capio och det Europeiska företagsrådet (EWC) har genomfört sitt tolfte möte i Frankfurt

Capio och det Europeiska företagsrådet träffades för sitt tolfte möte i Frankfurt den 21-22 maj 2015. Under mötet diskuterades främst utvecklingen inom Capios verksamheter och arbetet med att utveckla och förbättra samverkansklimatet mellan arbetsgivare och lokala fackliga representanter.

Capios VD och koncernchef Thomas Berglund beskrev Capios verksamhet och kommenterade den senaste utvecklingen i bolaget för att ge en bild av var Capio står idag och framåt.

Under mötet redovisades även det fortsatta arbetet med den enkätundersökning i syfte att kartlägga samverkansklimatet mellan Capio och lokala fackliga representanter, som genomfördes sommaren 2014 i Sverige, Tyskland och Frankrike. Kevin Thompson, rådsordförande i Capios företagsråd, och Maria Pewe, HR-chef Capio Sverige, redogjorde för resultaten i Sverige och de affärsområdesspecifika handlingsplaner som ska genomföras under 2015. Johannes Heuer, facklig representant, redovisade resultatet från Tyskland. Resultaten från Frankrike samt de handlingsplaner som kommer att implementeras, presenterades gemensamt av Michèle Goya, facklig representant, och Catherine Viatgé, vice VD Capio Frankrike.

Europeiska företagsrådet kommer att fortsätta följa utvecklingen av arbetet med de lokala handlingsplanerna för att säkerställa att samtliga verksamheter inom Capio präglas av öppenhet och samverkan gällande det viktiga samrådsarbetet. 

Ledamöterna i rådet behandlade under sekretess frågan om en eventuell börsnotering av Capio. Rådets ledamöter lyfte fram ett antal områden som man ville värna om långsiktigt. Man pekade på betydelsen av Capios paneuropeiska struktur, vikten av långsiktighet i beslutsfattande inom hälso-och sjukvården, säkra fortsatt goda arbetsförhållanden och en social dialog mellan Capios ledning och fackföreningarna. Thomas Berglund och alla var överens om vikten av dessa huvudpunkter.

Ledamöterna i rådet och företrädare för Capio var överens om att fast man hade diskuterat komplexa och sekretessbelagda frågor fanns det ett öppet samtalsklimat med ömsesidig respekt för varandras åsikter och att öppenhet ska var en naturlig del av Capios företagskultur.

För information vänligen kontakta:
Kevin Thompson, arbetstagarordförande, Capios företagsråd
Telefon: 0704-84 56 05

Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: 0733-88 86 00