Trettonde koncernfackliga rådet

Capio och det Europeiska företagsrådet (EWC) har genomfört sitt trettonde möte i Stockholm

Den 5-6 november 2015 träffades Capio och det Europeiska företagsrådet i Stockholm för sitt trettonde möte. Under mötet diskuterades främst utvecklingen inom Capios verksamheter och de utmaningar och möjligheter Capios olika verksamheter står inför under kommande år.

Mötet inleddes med att Capios VD och koncernchef Thomas Berglund beskrev vägen fram till den börsnotering av företaget som genomfördes den 30 juni i år, samt en presentation av resultatet i senaste delårsrapporten. Vidare gick Thomas Berglund igenom strategin framåt för koncernen och vilka aktiviteter som ska prioriteras inom respektive land.

Philippe Durand, chef Capio Frankrike, presenterade status för verksamheten i Frankrike och de utmaningar som företaget står inför, bland annat i fråga om generella prissänkningar den franska staten genomför på marknaden just nu. 

Under mötet presenterade även Sveneric Svensson, chef Capio Sverige, företagets strategier gällande modern medicin och modernt ledarskap. Modern medicin tar sin utgångspunkt i att, för patientens bästa, korta vårdtider och därmed bidra till en snabbare återhämtning. Detta i sin tur innebär till viss del ett skifte från inneliggande patienter till mer dagvård, vilket även dagens organisationer behöver anpassa sig till. Modernt ledarskap säkerställer att rätt kompetens får möjlighet att göra rätt saker. Det kan innebära att skifta arbetsuppgifter mellan kompetenser alternativt att bestämma att sluta göra vissa arbetsuppgifter.

Efter informationen om Capios nuläge och strategin för framtiden, diskuterade arbetstagarrepresentanterna hur utvecklingen i företaget påverkar de anställdas arbetsförhållande och arbetsmiljö. Man enades om att noga följa utvecklingen och att medverkar vid benchmarkingen av de franska och svenska verksamheterna. Man framhöll vikten av att effektiviseringar, bättre vårdkvalitet och förändrade arbetssätt måste genomföras med en bibehållen god arbetsmiljö och bemanning. 

Nästa möte för rådets arbetsutskott är den 30 mars 2016. Nästa EWC möte är den 1-3 juni 2016.

Innan mötet avslutades tackade Thomas Berglund för ett bra möte med rak kommunikation i en atmosfär av ömsesidig respekt.

För information vänligen kontakta:

Kevin Thompson, arbetstagarordförande, Capios företagsråd
Telefon: 0704-84 56 05

Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: 0733-88 86 00