Revisorer

Revisor

Revisorsval i Bolaget skedde senast vid årsstämman 2018 då det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (Box 7850, 103 99 Stockholm) med huvudansvarig revisor Mikael Sjölander (auktoriserad revisor) valdes för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Ernst & Young AB har varit Capios revisor sedan 2006.

Den externa revisionen av räkenskaperna i Capio och majoriteten av dess dotterbolag, inklusive styrelsens och koncernledningens förvaltning, utförs enligt i Sverige vedertagna redovisningsprinciper. Den externa revisorn närvarar vid minst ett styrelsemöte årligen, vid vilket revisorn föredrar revisionsberättelsen och diskuterar revisionen med styrelseledamöterna. Vid detta möte närvarar varken verkställande direktören eller någon medlem av koncernledningen. Revisorn uppbär arvode för sitt arbete i enlighet med beslut av årsstämma. 

För information om revisionsarvoden, se not 22 i Årsredovisningen 2017.