Arbetsordning

Vid det konstituerande styrelsemötet som följer årsstämmans val av
styrelseledamöter antar Capios styrelse varje år en arbetsordning som
redogör för arbetsfördelningen mellan styrelsen, dess utskott samt den
verkställande direktören. Den redogör även för vilka ärenden som ska
behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens förpliktelser.

Styrelsen ska sammanträda minst sex gånger per år utöver det
konstituerande styrelsemötet. Styrelsens ordförande organiserar och
driver styrelsens arbete. Förutom styrelseordförandens ansvarsområden
finns ingen uttalad arbets- eller ansvarsfördelning mellan styrelsens
ledamöter. Den verkställande direktören ingår inte i styrelsen men
närvarar vid samtliga styrelsemöten och ansvarar tillsammans med
styrelsens ordförande för att styrelsen erhåller relevant information inför
varje möte.

Utöver den ordinarie mötesfrekvensen sammanträder styrelsen vid
väsentliga händelser som inte kan hänföras till nästa ordinarie styrelsemöte.