Ersättning till ledamöter i styrelsen och dess utskott

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen.

På årsstämman den 3 maj 2018 beslutades att arvode ska utgå med 1 122 000 SEK till styrelsens ordförande och 408 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. En ytterliggare ersättning om 20 000 SEK per fysiskt styrelsemöte för restid ska utgå till de till nyval föreslagna styrelseledamöterna Pascale Richetta och Michael Flemming.

Vidare beslutades att arvode för arbete i revisions- och finansutskottet ska utgå med 150 000 SEK till dess ordförande och med 50 000 SEK till varje övrig ledamot i utskottet, att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 SEK till dess ordförande och med 50 000 SEK till varje övrig ledamot i utskottet samt att arvode för arbete i medicinska kommittén ska utgå med 150 000 SEK till dess ordförande och med 75 000 SEK till varje övrig ledamot i kommittén.