Ersättningsutskott

Uppgifter
Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor om ersättning och anställningsvillkor för den verkställande direktören vilka sedan beslutas av styrelsen. Dess uppgift är även att bereda och besluta i frågor om ersättning och anställningsvillkor för koncernledningens medlemmar vilka rapporterar direkt till den verkställande direktören. I ersättningsutskottets arbete ingår även att förbereda styrelsens förslag till riktlinjer för, bland annat, förhållandet mellan fast och rörlig ersättning och förhållandet mellan prestation och ersättning, de huvudsakliga villkoren för bonusar och incitamentsprogram, villkor för icke-monetära förmåner, pensioner samt vederlag vid uppsägning och avgångsvederlag.

Vidare övervakar och utvärderar ersättningsutskottet utfallen av program för rörlig ersättning och Capios efterlevnad av de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning.

Ersättningsutskottet ska hålla minst två möten per år. 

Under 2016 höll  ersättningsutskottet totalt två möten. Styrelseledamöternas närvaro framgår av tabellen på sidan 142 i årsredovisningen.

Sammansättning
Följande styrelseledamöter utsågs till ledamöter i Capios ersättningsutskott
vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman 2017:

• Michael Wolf (ordförande)
• Gunnar Nemeth 
• Birgitta Stymne Göransson

Den nuvarande sammansättningen av ledamöter i Capios ersättningsutskott
bedöms uppfylla de krav som ställs i Koden. För ytterligare information om styrelsens oberoende, se sidan 142 i årsredovisningen samt styrelsens motiverande yttrande.