Medicinska kommittén

Uppgifter
Den medicinska kommittén har till uppgift att övervaka den medicinska risken, kvaliteten och regelefterlevnaden inom Koncernen liksom att utveckla och utvärdera lämpliga policys och rapporteringskanaler på det medicinska området.

Den medicinska kommittén ska hålla minst tre möten per år.

Under 2017 höll den medicinska kommittén totalt fyra möten. Styrelseledamöternas närvaro vid utskottens möten framgår av tabellen på sidan 146 i årsredovisningen.

Sammansättning
Följande styrelseledamöter utsågs till ledamöter i den medicinska kommittén vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman
2018:

• Birgitta Stymne Göransson (ordförande)
• Gunnar Nemeth
• Pascale Richetta
• Michael Flemming