Medicinska kvalitetskommittén

Uppgifter
Den medicinska kvalitetskommittén har till uppgift att övervaka den medicinska risken, kvaliteten och regelefterlevnaden inom Koncernen liksom att utveckla och utvärdera lämpliga policys och rapporteringskanaler på det medicinska området.

Den medicinska kvalitetskommittén ska hålla minst två möten per år.

Under 2016 höll den medicinska kvalitetskommittén totalt tre möten. Styrelseledamöternas närvaro framgår av tabellen på sidan 142 i årsredovisningen.

Sammansättning
Följande styrelseledamöter utsågs till ledamöter i den medicinska kvalitetskommittén vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman
2017:

• Birgitta Stymne Göransson (ordförande)
• Gunnar Nemeth
• Pascale Richetta
• Michael Flemming