Revisions- och finansutskottet

Uppgifter
Revisions- och finansutskottets övergripande uppgift är att säkerställa att styrelsens övervakande funktion över intern kontroll över finansiell rapportering, revision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering fullgörs.

Revisions- och finansutskottet granskar procedurer och rutiner inom ovan nämnda områden samt bereder även styrelsens rapport om intern kontroll. Därutöver granskar revisions- och finansutskottet revisorns opartiskhet och oberoende, utvärderar revisionsarbetet inklusive den externa revisorns extra granskningsåtgärder inom ramen för Koncernens self-assessment process för att verifiera den interna kontrollen över finansiell rapportering.

Revisions- och finansutskottet biträder även bolagets valberedning vid beredningen av förslag till revisor och rekommendation av revisionsarvoden.

Revisions- och finansutskottet ska hålla minst fyra möten per år och mötena skall hållas i samband med ordinarie styrelsemöten. Under 2016 höll utskottet totalt fem möten. Styrelseledamöternas närvaro vid  utskottens möten framgår av tabellen på sidan 142 i årsredovisningen.

Sammansättning
Följande styrelseledamöter utsågs till ledamöter i revisions- och  finansutskottet vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman 2018:

• Gunilla Rudebjer (ordförande)
• Hans Ramel 
• Joakim Rubin 
• Michael Wolf

Den nuvarande sammansättningen av ledamöter i Capios revisions och finansutskott bedöms möta kraven i aktiebolagslagen. För ytterligare information om styrelsens oberoende, se sidan 142 i årsredovisningen samt i styrelsens motiverande yttrande. Samtliga ledamöter i revisions- och finansutskottet har erfarenhet av redovisning och de redovisningsstandarder som är tillämpbara för en internationell koncern såsom Capio.