Capios uppförandekod

Capios uppförandekod ger principiell vägledning i beslut som koncernen, dess styrelse och medarbetare fattar inom ramen för verksamheten och i interaktionen med patienter, medarbetare, uppdragsgivare, affärspartners, aktieägare och samhället i stort.

Uppförandekoden bygger på hörnstenarna ärlighet och integritet och införlivar Capios värden i den dagliga verksamheten.

Capios medarbetare ska följa uppförandekoden och varje chef ansvarar för att medarbetare och affärspartners är informerade om innehållet. Medarbetarna ombeds rapportera avvikelser från koden till sin chef för utredning och eventuella korrigerande åtgärder. Att koden efterlevs följs upp kontinuerligt som ett viktigt element i verksamhetsstyrningen. Varje chef ansvarar för lokal uppföljning och att relevanta frågor rapporteras vidare. Upprepade och allvarliga avvikelser leder till korrigeringsåtgärder.

Capio-koncernen respekterar och stödjer skyddet av de internationella mänskliga rättigheterna inom sin inflytandesfär samt respekterar ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter.

I samband med uppdateringen av Capios uppförandekod år 2013, infördes även nya policyer för att upptäcka och förhindra mutor och annan korruption. Policyerna kompletteras av specifika riktlinjer för alla länder där Capio bedriver verksamhet. Varje misstanke om brott mot dessa policyer kommer att utredas och nödvändiga åtgärder vidtas. Alla medarbetare inom Capio-koncernen har tagit del av detaljerad information om företagets policyer för transparens såväl som rutiner för att säkerställa att dessa standar- der upprätthålls. Informationsinitiativet genomfördes i samarbete med det europeiska företagsrådet (EWC) och följs upp på lokal nivå. Informationsmaterial finns på Capios webbplats.

Under 2013 skapades en visselblåsarfunktion genom vilken Capio uppmuntrar medarbetare och andra personer som kommer i kontakt med Capios verksamhet att rapportera alla allvarliga förseelser, inklusive olagliga handlingar, intressekonflikter, tveksamma rapporteringsprinciper eller maktmissbruk. Funktionen fungerar som ett komplement till det interna rapporteringssystemet, det vill säga ansvarig chef eller personalavdelning. Rapporteringen av otillbörliga handlingar begångna av ledning eller andra nyckelper- soner inom Capio kan ske anonymt. Capios visselblåsarfunktion hanteras av en oberoende advokatbyrå i Sverige och samtliga anmälningar utreds.

År 2011 undertecknade Capio ett kollektivavtal med svenska fackföreningar som garanterar all Capios personal i Sverige friheten att avslöja information. Varje medarbetare inom Capio har rätt att kontakta och i egen person uttala sig för eller lämna upplysningar till media – anonymt eller med namn. Capios ledning och chefer kommer inte att efterforska källan bakom uppgifter i media. Medarbetare som uttalat sig i media får inte särbehandlas på grund av sina yttranden.

Redan tidigare har meddelarfrihet praktiserats inom Capio-koncernen, men genom detta kollektivavtal formaliserades och tydliggjordes medarbetarnas rättigheter ytterligare. Avtalet ger Capios medarbetare i Sverige samma rätt till meddelarfrihet som offentliganställda har enligt offentlighets- och sekretesslagen, med undantag för uppgifter som skyddas av tystnadsplikt eller den svenska lagen om skydd för företagshemligheter.