Valberedning

Uppgifter
Valberedningen har i uppgift att till årsstämman framlägga förslag till
stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor,
arvode till styrelsen (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter
samt ersättning för utskottsarbete), arvode till revisorerna och förslag
till nya instruktioner för utseende av valberedning och dess arbete.

Sammansättning
Enligt instruktionen för valberedningen antagen av årsstämman den 11 maj 2016 ska Capios valberedning som huvudregel utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan årsstämman infaller samt av styrelsens ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Kontakta valberedningen
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på nedanstående adress eller via email agm@capio.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Capio AB (publ)
Valberedningen
c/o Box 1064
405 22 Göteborg