Dataskydd

Varför är dataskydd och integritet viktigt för Capio?

Dataskydd och integritet avser lagar och regler för att säkerställa att personuppgifter samlas in, tillgängliggöras och på andra sätt behandlas rättvist och lagligt. Ett ändamålsenligt dataskydd är grundläggande för att skapa förtroende gentemot våra patienter och för att Capio skall ses som en attraktiv arbetsgivare.

Capios principer för behandling av personuppgifter

Våra principer för behandling av personuppgifter kan summeras som följer:

• Rättvist och lagligt: Vid behandling av personuppgifter ska vi skydda de registrerades rättigheter. Personuppgifter ska samlas in och behandlas rättvist och lagligt.

• Begränsning till ett specifikt ändamål: Personuppgifter ska behandlas endast för specifika och lagliga syften.

• Öppenhet: Den registrerade ska informeras om hur hans/hennes personuppgifter kommer att hanteras.

• Minimering av personuppgifter: Personuppgifter ska vara tillräckliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i relation till det ändamål för varför de samlas in eller behandlas.

• Gallring: Personuppgifter som inte längre behövs ska tas bort, såvida inte lag eller regler specifikt kräver eller tillåter annorlunda.

• Korrekthet: Vi ska utföra ändamålsenliga aktiviteter för att säkerställa att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter tas bort, rättas eller uppdateras. Vi ska säkerställa att registrerade kan rätta eller ta bort felaktiga personuppgifter om sig själva, såvida inte lag eller regler specifikt kräver eller tillåter annorlunda.

• Sekretess och informationssäkerhet: Personuppgifter ska hanteras som konfidentiell information och skyddas med ändamålsenliga organisatoriska- och tekniska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling eller distribution, liksom oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Capio är ansvarig för dina personuppgifter. Capio refererar till Capio AB (org.nr. 556706-4448) och dess dotterbolag. Personuppgiftsansvarig är det dotterbolag/vårdgivare som tillhandahåller dig hälso- och sjukvårdstjänster eller som kommunicerar med dig.

Vad gör Capio?

Vi skyddar personuppgifter genom vår dataskydds- och informationssäkerhetsstrategi:

• Vi har en enhetlig styrning av informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling för att säkerställa ett ändamålsenligt skydd av våra informationstillgångar och personuppgifter vi behandlar.

• Vi genomför både konsekvensanalyser, avseende personuppgiftsbehandlingar, och säkerhetsuppföljningar/revision av våra applikationer – både i samband med införande och i produktion.

• Vi skyddar personuppgifter genom ändamålsenliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

• Våra avtal med tredjeparter, som hanterar information på uppdrag av oss, innehåller krav på säkerhetsåtgärder i enlighet med våra policys, riktlinjer och kontroller för att säkerställa att informationen hanteras säkert och korrekt.

Intressenter och individer kräver ansvar från de organisationer som hanterar deras personuppgifter och konfidentiella information. Vi förstår vikten av att vidta lämpliga åtgärder för att skydda informationen och arbetar aktivt för att skydda information om våra patienter, våra medarbetare och våra intressenter.

Dina rättigheter

Du har särskilda rättigheter relaterad till personuppgifterna som vi behandlar om dig. Du har alltid rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, och att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Vi har rutiner för att säkerställa att du kan utföra dina rättigheter och säkerställa att vi kan fullfölja din begäran avseende de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Hur du kontaktar oss om din integritet

Vänligen kontakta din vårdgivare om du har frågor om din integritet eller anser att dina rättigheter har blivit förbisedda då vi behandlar personuppgifter om dig.

För information om våra vårdgivare, den personuppgiftsbehandling som utförs inom en specifik vårdgivare och information om hur du utövar dina rättigheter, vänligen besök våra landwebbplatser där du kan finna våra vårdgivares webbplatser.

Om du har frågor eller ett klagomål relaterar till behandlingen av dina personuppgifter kan du även kontakta koncernens dataskyddsombud genom att skicka ett brev till Capio AB, Dataskyddsombud Koncern, Box 1064, 405 22 Göteborg.