Capios ekonomiska modell

Capios ekonomiska modell bygger på sambandet mellan kvalitet, produktivitet och finansiellt resultat och skapar förståelse för vad det är som skapar god vård och hög kvalitet.

I linje med Koncernens verksamhetsmodell, Capiomodellen, är organisationen decentraliserad och uppbyggd runt patienterna och de medicinska team som tar hand om dem. För att återspegla aktiviteter och ansvar på ett enkelt och tydligt sätt är Capios operativa och finansiella rapportering uppbyggd på samma sätt och går hand i hand med Koncernens organisation med början så nära patienterna som möjligt.

För att stödja Koncernens strategier och chefer på samtliga nivåer har Capio utvecklat en ekonomisk modell som kopplar samman relevanta KPI:er med deras respektive ekonomiska påverkan och innebörd. Eftersom modellen bygger på sambandet mellan kvalitet, produktivitet och resultaträkning stödjer den ekonomiska modellen Koncernens förståelse om vad det är som skapar god sjukvård och högre kvalitet. På så sätt kan Capio kontinuerligt förbättra sina sjukvårdsprocesser, vilket möjliggör kvalitetsförbättringar av den sjukvård som tillhandahålls patienterna.

Kvalitet driver produktivitet och tillväxt

Fokuserat kvalitetsarbete är en del av Capios företagskultur och är införlivat i företagets ordinarie arbetsprocesser. För att kunna mäta och utvärdera hur kvaliteten förändras över tid har Capio introducerat gemensamma begrepp och mätmetoder som tillhandahåller en underliggande struktur och möjliggör en systematisk kvalitetsansats. QPI används för att mäta uppnådd kvalitet och kvalitetsrapportering är ett viktigt verktyg för att kunna bedöma kvaliteten av den sjukvård som tillhandahålls patienterna. Genom en regelbunden användning av QPIer är det möjligt att uppnå kontinuerliga förbättringar, vilket i sin tur inverkar positivt på produktion och produktivitet i sjukvårdsproduktionen.

Produktion, produktivitet och resurser

Capios ekonomiska modell är baserad på två operationella mått: produktion och produktivitet. Produktion är Koncernens mått för hur mycket sjukvård som tillhandahålls under en viss given tidsperiod. Produktivitet är Koncernens mått för hur väl sjukvården tillhandahålls ur en kvalitetsmässig synvinkel, eftersom sjukvård av hög kvalitet möjliggör snabbare återhämtningstider för patienterna. Därigenom kan god sjukvård tillhandahållas fler patienter. Exempelvis, genom att ge patienterna god information och praktisera Modern Medicin som ger snabbare återhämtning efter kirurgiska ingrepp, är det möjligt att korta medelvårdtiden. En kortare medelvårdtid leder till ökad produktivitet eftersom det går att behandla fler patienter med samma resurser.

Kombinerat relaterar produktion och produktivitet till de resurser som använts i sjukvårdsproduktionen. Produktiviteten är således också ett mått på hur effektivt både personal- och fysiska resurser används i produktionen av sjukvård. Följaktligen mäter Capios ekonomiska modell de finansiella resultaten såväl som ger förklaringsfaktorer till de underliggande operationella faktorerna som påverkar de finansiella resultaten.

Koncernen använder KPI:er för att mäta produktion, produktivitet och de resurser som genereras och används i sjukvårdprocesserna och dessa, icke-finansiella nyckeltal, ger Capios samtliga chefer viktig information i deras dagliga verksamhet. Resultaträkningen tillsammans med nyckeltalen (KPI:er) och kvalitetsindikatorerna (QPIer) hjälper chefer på samtliga nivåer att analysera och påverka verksamhetens utveckling i rätt riktning, såväl medicinskt som ekonomiskt.

Produktion genererar omsättning

Capio delar in produktion i olika behandlingstyper och patientflöden. På en aggregerad nivå följs sluten- och öppenvårdsaktiviteter upp separat. Exempel på KPI:er för produktion inkluderar antalet slutenvårdspatienter och antalet öppenvårdspatienter. Produktion är Capios operationella nyckeltal kopplat till omsättning, då omsättning utgör erhållen ersättning för sjukvårdstjänster som tillhandahållits Capios patienter. Förändring av omsättning perioder emellan drivs dels av organisk omsättningstillväxt, vilken delas upp mellan pris och volymtillväxt, och dels av strukturella förändringar, såsom förvärv, avyttringar och valutakursförändringar.

Använda resurser inverkar på direkta kostnader och administrationskostnader

De resurser som används inom sjukvårdsproduktionen delas in i samma kategorier som för produktionen, och inkluderar antalet personaltimmar (uttryckt som antal heltidstjänster i genomsnitt under året och uppdelat på till exempel läkare och medicinsk personal), antalet operationssalar, och antalet tillgängliga bäddar. Capios resultaträkning är funktionell, och användningen av resurser kopplat till Koncernens sjukvårdsproduktion reflekteras i direkta kostnader i resultaträkningen.

De direkta kostnaderna återspeglar löner för läkare och övrig medicinsk personal, material- och tjänstekostnader, inklusive exempelvis kostnader för röntgen och laboratorieundersökningar samt övriga direkta kostnader, till exempel hyreskostnader och supporttjänster.

Övriga direkta kostnader inkluderar även kostnader för infrastruktur, i form av antalet bäddar, vårdavdelningar, operationssalar och medicinsk utrustning (genom underhållskostnader och avskrivningar). Eftersom merparten av de direkta kostnaderna är direkt kopplade till produktionen är förhållandet mellan direkta kostnader och omsättning, angett i procent, ett viktigt mått som används för att mäta produktiviteten inom Capios verksamheter.

Administrationskostnader (overheadkostnader) speglar den infrastruktur som är nödvändig för att bedriva verksamheten, men som inte är direkt kopplad till utförandet av sjukvård till patienten. Exempel på sådana kostnader är löner för vårdenhetschefer, IT- och HR-kostnader. Overheadkostnader är till stora delar fasta varför en ökad produktion i normalfallet påverkar Koncernens rörelseresultat och rörelsemarginal positivt.

Produktivitet driver lönsamhet

Produktivitet är de operationella nyckeltal som är kopplade till Koncernens bruttoresultat (och bruttomarginal, vilket är bruttoresultat uttryckt i procent av nettoomsättning) och återspeglar effektiviteten i Koncernens sjukvårdsproduktion, både kvalitetsmässigt som för de resurser som använts. KPI:er för produktivitet inkluderar medelvårdtid, utnyttjandegrad av vårdavdelningar och operationssalar samt antalet patientbesök per dag.

Capio har till exempel förbättrat kvaliteten avseende utförandet av höft- och knäoperationer under de senaste åren, vilket har medfört kortare medelvårdtider och färre omoperationer. Detta har frigjort befintliga resurser som kan användas för att behandla fler patienter. I Frankrike har till exempel andelen okomplicerade höft- och knäprotesoperationer, där patienten slutbehandlats inom fyra dagar, ökat från 2 procent 2010 till 58 procent under 2017. Under 2017 utförde Capio 636 höft- och knäprotesoperationer i dagkirurgi.

Produktivitetsförbättringar har under de senaste åren gjort det möjligt för Koncernen att behandla fler patienter med befintliga resurser. Givet Koncernens relativt fasta kostnadsbas har marginalerna (bruttomarginaler och rörelsemarginaler) påverkats positivt av den operationella hävstångseffekt som kommer av ökad kvalitet och produktivitet.

För att förbättra produktiviteten ytterligare har Koncernen fortsatt att genomföra och påbörja olika omstrukturerings- och operativa projekt. Projekten har organiserats kring tillhandahållandet av sjukvård på lägsta effektiva omhändertagandenivå, (LEON-principen), genom förbättrad hantering och styrning av behandlingar till den mest effektiva vårdnivån.

I Frankrike har omstruktureringsåtgärder innefattat flyttning av viss verksamhet från nuvarande platser (både från fastigheter som Koncernen äger och som hyrs externt) till nya platser för att skapa speciellt anpassade sjukhusbyggnader som bland annat möjliggör separata patientflöden för slutenvårdspatienter och öppenvårdspatienter. Vissa verksamheter i Frankrike har även slagits samman för att skapa så kallade centers of excellence. Detta har gjort det möjligt för Koncernen att förbättra kvaliteten och driva en mer effektiv resursanvändning.

Finansiella rapporter

Koncernens resultaträkning är funktionsindelad för att mäta den produktivitet som blir resultatet av resursanvändningen i relation till sjukvårdsproduktionen. I ett ekonomiskt hänseende mäts produktiviteten genom att de direkta kostnaderna och administrationskostnaderna (overheadkostnader) dras ifrån omsättningen så Koncernens bruttoresultat och rörelseresultat erhålls. Bruttoresultat och bruttomarginal är Koncernens finansiella nyckeltal för produktivitet och indikerar om Koncernen producerar sjukvård på ett effektivt sätt. Rörelseresultat och rörelsemarginal tillför information om huruvida Koncernens operationella struktur är effektiv med hänsyn till aktuell verksamhetsomfattning.

Resultaträkningens icke-operationella delar inkluderar avskrivningar på koncernmässiga övervärden, omstrukturerings- och andra engångsposter och förvärvsrelaterade kostnader, finansiella poster (ränteintäkter, räntekostnader och övriga finansiella poster) samt inkomstskatter.

Koncernens balansräkning presenteras även den i ett operationellt format och följer sysselsatt kapital, nettoskuld och eget kapital för att påvisa och hantera kapitalbehov och resurser inom Koncernen. Koncernens generella mål för hantering av operativt kapital är att uppnå en balans mellan kapitaloptimering för att generera kassaflöden samtidigt som koncernen kan genomföra lämpliga investeringar för att uppnå tillväxt inom verksamheten. Koncernens aktiva kapitalhantering innefattar samtliga delar av organisationen och förutsätter tydliga och effektiva processer, såsom inom försäljningsprocessen (registrering och kodning av besök, fakturering och indrivning av fordringar) och löneprocessen (från tidregistrering till utbetalning av löner).

Som en följd av Koncernens operationella balansräkning presenteras även kassaflödet i ett operationellt format, vilket ger en avstämning av förändringar i nettoskuld. Koncernen strävar efter att optimera kassaflöden för att skapa förutsättningar för tillväxt eller för att stärka sin finansiella ställning.