Finansiella mål

För kommentarer kring Koncernens utveckling i relation till de finansiella målsättningarna, se sidan 23 i Årsredovisningen 2016.

 

1 Utveckling justerad för strukturella förändringar gjorda under 2014. Se not 33 och 34 i årsredovisningen 2016 för beskrivning av dessa händelser samt rapporterade jämförelsetal.