Systematiskt kvalitetsarbete i Capio Frankrike

Kirurgiska ingrepp påverkar oss tillfälligt negativt. Våra kroppar svarar på traumat med inflammation som orsakar smärta, feber och trötthet. Att behandla smärta med morfin ger ofta biverkningar så som yrsel, eller till och med förvirring, samt ofta illamående. Att inte få äta direkt efter operationen, antingen för att det skall vara så enligt protokoll eller med anledning av ovan biverkningar resulterar i svaghet och långsamt läkande sår. Som ett resultat av detta dröjer det innan patienten kommer upp och rör på sig vilket ökar risken för komplikationer så som proppbildning. Lägg till oro och du har en traditionellt långsam återhämtning efter operationen. Behöver det vara så här?1

Kvalitetsarbete enligt Capio-modellen

Capio Frankrike har implementerat ett systematiskt kvalitetsarbete enligt Capio-modellen med målet att öka återhämtningen efter kirurgiska ingrepp för patienter. Det kliniskt observerbara resultatet (CROM) används för att bedöma återhämtningen efter operation. Detta återspeglas i medelvårdtid (AVLOS) för respektive ingrepp.

En kvalitetsplan baserad på publicerade medicinska belägg men även med faktorer så som information och utbildning av patienter och anhöriga togs fram. Hela planen består av cirka 45 parametrar längs patientens vårdresa, som täcker både medicinsk teknik och organisatoriska processer före operation, fram till och med uppföljningen efter operationen och utskrivningen. Att förbereda patienten och ge full insyn i behandling och postoperativt förlopp är mycket viktigt. Implementationen av tekniker som Modern Medicin är lika viktigt för att undvika oönskade följder av ett kirurgiskt ingrepp så som inflammation med smärta etc. Att undvika onödiga katetrar och dräneringsrör hjälper också patienten att snabbt komma i rörelse.

Capios RRAC-certifiering

Det medicinska teamet runt patienten är ansvarigt för implementering av kvalitetsplanen och ledningen gör uppföljningen genom en revision som är integrerad i budgetprocessen. Varje parameter i planen blir utvärderad som inte ännu implementerad, delvis eller fullt implementerad och nya mål sätts sedan för kommande år. Omfattningen av implementationen presenteras i procent av total implementering. Teamen blir sedan belönade med en Capio RRAC-certifiering när de har uppnått 80 procent av full implementering. RRAC står för Recuperation Rapide Apres Chirurgie och betyder snabb återhämtning efter kirurgi.

Capio Clinique Sainte Odile, Haguenau

Sedan 2010 har 14 team blivit belönade med RRAC-certifieringen. Ytterligare fyra team har startat implementeringen. Det första teamet som fick utmärkelsen var det ortopediska teamet på Capio Clinique Sainte Odile i Haguenau för deras kvalitetsplan om knäprotesplastik. Resultatet för patienter har förbättrats betydligt över tid, se figuren nedan. Deras kvalitetsplan skrevs 2011 och teamet blev belönade med RRAC-certifieringen 2012. Sedan dess har protokollen finjusterats och kvaliteten förbättrats kontinuerligt.

 

Resultat av förbättringar av knäproteskirurgi (TKR), medelvårdtid (AVLOS), Capio Clinique Sainte Odile På Capio Clinique Sainte Odile har medelvårdtiden för knäproteskirurgi minskat från 6,8 dagar 2010 till 2,9 dagar under det sista halvåret 2014.
Parallellt har ­knä- proteskirurgi utvecklats från att inga ingrepp genomfördes i öppenvård under 2010 till 33 procent i öppenvård under det sista halvåret 2014.


1 En dansk kirurg, Professor Henrik Kehlet (sektionschef i kirurgisk patofysiologi på Rigshospitalet Köpenhamn) håller inte med. Han med flera andra har bidragit till förståelsen av de faktorer som påverkar ett kirurgiskt trauma och hur man kan minska de negativa konsekvenserna efter kirurgi samt att patienten skall få ett snabbare tillfrisknande.