Kvalitetsregister

Med ökande krav på transparens inom vården och vikten av en välinformerad och trygg patient har antalet register som belyser olika aspekter av kvalitet ökat kraftigt under de senaste åren.

Sverige har i detta avseende varit internationellt ledande med nationella kvalitetsregister som startades på 1970-talet, exempelvis det Svenska Höftprotesregistret. I Sverige finns för närvarande drygt 100 nationella kvalitetsregister inom vårdens samtliga områden.

Kvalitetsregister bidrar till att följa och utvärdera effekterna av olika medicinska behandlingsmetoder över tiden. Detta ökar möjligheterna att successivt förbättra sjukvården. Urvalet av register som Capio deltar i baserar sig på registrets relevans, jämförbarhet och tillgänglighet till inrapporterade data. Vissa svenska register överlappar mellan olika verksamheter. Genom rapportering till kvalitetsregister och genom att mäta relevanta kvalitetsparametrar säkerställer Capio att vi lever upp till minst avtalad kvalitet eller bättre i våra verksamheter. Parametrarna omfattar såväl medicinska resultat och processer som patientupplevd kvalitet, exempelvis vad gäller information före och efter behandling samt vänligt bemötande. Capio deltar även i och mäter kontinuerligt patientnöjdheten i nationella patientenkäter och egna uppföljningar.

Förutsättningarna varierar mellan länderna
Förutsättningarna när det gäller deltagande i nationella kvalitetsregister varierar betydligt mellan de länder där Capio verkar. I Sverige och Norge finns det exempelvis väl utvecklade register på nationell nivå, vilket underlättar jämförelse mellan olika enheter och metoder – något som bidrar till att påskynda förbättringsarbetet. I Frankrike och Tyskland saknas delvis motsvarande heltäckande nationella register, vilket försvårar jämförelser och identifikation av förbättringspotential. I dessa länder säkerställer Capio uppföljning av vårdkvaliteten genom undersökningar i egen regi och frivilliga samarbeten med andra sjukhus och organisationer.

Systematisk uppföljning av utvecklingen
Våra vårdenheter i samtliga länder – Frankrike, Tyskland, Norge och Sverige – deltar i nätverk för kvalitetsarbete. Bland annat görs studiebesök på ledande sjukhus och vårdenheter. Kartläggning av utvecklingen inom sjukhusens interna kvalitetsparametrar, till exempel sjukhusrelaterade infektioner, trycksår, fallskador och undernäring, görs i alla länder där Capio är etablerat. Varje år genomförs internationella jämförelser genom kollegiala nätverk med ömsesidigt kunskapsutbyte. Capios nära europeiska samverkan skapar goda möjligheter att identifiera nya innovativa och effektiva arbetssätt som kan föras ut i organisationen.