Kvalitetsstyrning

Den medicinska styrningen utgår från Capios modell för bolagsstyrning och den organisationsstruktur som har tagits fram för detta syfte.

Medicinsk kvalitetsstyrning är en integrerad del av den operationella organisationen, vilket är en förutsättning för att Koncernens högt ställda kvalitetsmål skall uppnås.

Medlemmarna i Capios medicinska kvalitetskommitté tillsätts av styrelsen och kommittén utgörs av en ordförande, representanter för ägarna, Koncernchefen samt Koncernens Chief Medical Officer (CMO). I den medicinska kvalitetskommittén diskuteras övergripande principer för Capios kvalitetsarbete, både utifrån nuläget och utifrån förslag till framtida utveckling.

Förslagen som behandlas kommer till största del från Capios olika affärsområden, vilket också är en förutsättning för goda resultat då olika affärsområden ställs inför skilda krav (skillnader i krav för bl.a. kvalitetrapportering länder emellan samt skillnader i typ av verksamhet) samt då Capio strävar efter att identifiera och skapa egna arbetssätt och mätmetoder utifrån vad som är medicinsk best practice.