Forskningsstiftelse

Stöd till patientnära forskning

2001 inrättade Capio en forskningsstiftelse som stödjer patientnära forskning och annan betydelsefull forskning för stora folkhälsogrupper.

Forskningen ska syfta till fördjupad kunskap om hur vårdinsatser kan minska patienters lidande och öka livskvaliteten. Forskningen kan även inrikta sig mot förbättringar i arbetssätt och vårdprocesser. Detsamma gäller forskning som ger ökad kunskap om kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård samt ekonomiska uppföljningssystem inom vården.

Ansökan kan göras en gång per år och intresset för att söka är stabilt. Styrelsen består av fem ledamöter, varav tre är oberoende ledamöter, fristående från Capio. Processen för urval av anslag görs av ett arbetsutskott bestående av de fyra styrelseledamöterna med medicinsk kompetens. Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, relevans och patientnytta.

Under 2015 beviljades 27 projekt anslag från stiftelsen på totalt 685 TSEK. Sedan starten har stiftelsen delat ut över 16 MSEK.