Angående Capio Vårdcentral Narvavägen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting har, med tolv månaders varsel, idag sagt upp avtalet med Capio Vårdcentral Narvavägen på Östermalm i Stockholm med hänvisning till brister i den fysiska tillgängligheten. Bristerna avser tillgänglighet till vårdcentralen för patienter med funktionshinder.

Capio Vårdcentral Narvavägen ser mycket allvarligt på det inträffade och avser att omedelbart slutföra det pågående arbetet med att åtgärda dessa brister för att uppfylla de krav som landstinget och patienter rättmätigt ställer på vårdcentralen.

Capio ställer höga krav på ändamålsenliga lokaler för samtliga patientgrupper vid såväl vårdcentralen på Narvavägen som övriga vårdenheter. Bakgrunden till bristerna på Capio Vårdcentral Narvavägen, som har uppmärksammats av både Capio och landstinget, är att vårdcentralen är placerad i ett äldre hus från början av 1900-talet som medför vissa begränsningar i tillgänglighet för patienter med funktionsnedsättning.

I maj 2011 genomfördes en besikning av en extern teknikkonsultfirma i samråd med landstinget för att få en professionell och heltäckande bild av de åtgärder som är nödvändiga att vidta. Capio Närsjukvård har arbetat med två parallella spår för att komma tillrätta med begränsningar i tillgängligheten för personer med funktionshinder.

1.) Att i samverkan med befintlig hyresvärd få tillgång till nya lokaler i samma fastighet.

2.) Att finna nya lokaler för vårdcentralen. Capio Vårdcentral Narvavägen har varit och är i kontakt med ett 50-tal fastighetsägare avseende hyresförfrågningar om nya lokaler. Bland de krav som Capio har ställt på nya lokaler ingår totalyta om minst 600 kvadratmeter inom en radie om högst 1 km från nuvarande vårdcentral, moderna och funktionella lokaler som kan anpassas till vårdverksamhet, goda angöringsmöjligheter för besökare inklusive funktionshindrade, goda allmänna kommunikationer och med snart tillträde.

Capio Vårdcental Narvavägen har ansvar för att lösa vårdcentralens tillgänglighet för funktionshindrade patienter, i samråd med landstinget. Capio har haft och har fortsatt en dialog med landstinget men konstaterar samtidigt att vårdcentralen har brustit i den skriftliga kommunikation till landstinget avseende de planer som redovisas ovan. Capio Vårdcentral Narvavägen kommer att presentera en handlingsplan som tydligt och konkret redogör för hur vårdcentralen avser att uppfylla de krav som patienter och landstinget rättmätigt ställer avseende tillgänglighet för funktionshindrade.

Capio respekterar landstingets ställningstagande och kommer att samarbeta för att säkerställa alla patientgruppers rätt till tillgänglig sjukvård vid vårdcentralen.

Verksamheten vid Capio Vårdcentral Narvavägen kommer att fortsätta bedrivas som tidigare under 2012 parallellt med att påtalade brister åtgärdas. Capio Närsjukvård avser med dessa åtgärder att fortsätta att driva och utveckla vårdcentralen på Östermalm även efter 2012 och många år framöver.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Olsson, Vice Affärsområdeschef Capio Närsjukvård
Telefon: 0706-22 72 21
Linda Wallgren, Informationsansvarig Capio AB
Telefon: 031-732 40 16