Capio akutgeriatrik förstärker arbetet inom trycksårsområdet

Capio Geriatrik vid Dalens sjukhus i Stockholm med cirka 140 slutenvårdsplatser är specialiserat på att behandla och rehabilitera äldre människor. Under 2012 vårdades 4 714 patienter på kliniken. Medelvårdtiden är cirka 10 dagar. Sedan hösten 2011 har Capio Geriatrik, i samarbete med SKL, två gånger per år genomfört punktprevalensmätningar av trycksår. Mätningen våren 2013 indikerade en ökning av antalet bedömda trycksår. Av Capios 134 patienter som medverkade i studien registrerades totalt 59 trycksår hos 49 av patienterna vilket motsvarar 37 procent. Capio Geriatrik registrerade högst andel trycksår i mätningen bland deltagande kliniker i landet.

”Detta är ett oacceptabelt utfall även om det är en enskild mätning. Det är ett trendbrott och hela avvikelsen hänförs till en av fyra avdelningar för geriatrisk vård”, säger Rolf Lamborn, Verksamhetschef vid Capio Geriatrik på Dalens sjukhus.

Sedan Capio startade de frivilliga mätningarna med SKL har andelen trycksår som utvecklats på Capio Geriatrik sjunkit. Vid de två mätningarna 2012 minskade andelen patienter med trycksår, från 38 till 23 procent - från 54 till 33 patienter i absoluta tal.

20 procent av Capios patienter kommer till kliniken med trycksår som uppstått före inskrivningen; i hemmet, på särskilt boende eller på annat sjukhus. Motsvarande värden för flertalet andra geriatriska kliniker i Stockholm är mellan 10 och 12 procent. På grund av den höga andelen trycksår vid ankomst till Capio Geriatrik sker en intensifierad dialog med vårdgrannar.

”Vid den senaste mätningen av trycksårsläget noterade vi också vissa störningar i mätningarna som hängde samman med vinterkräksjukan, vilket förhindrade kontroll från andra avdelningar i syfte att undvika smittorisk. Därför har inte resultaten kunnat kvalitetssäkras enligt våra och SKLs rutiner. Trots detta, ser vi allvarligt på utfallet. Därför har vi tagit ytterligare initiativ i vårt arbete för att förebygga och minska förekomsten av trycksår”, fortsätter Rolf Lamborn.

Under 2012 har Capio skärpt metoder och kompetens för att upptäcka och behandla trycksår. Bland annat används hälavlastning och vändscheman i ökande grad, i syfte att avlasta och minska trycket på såret för att förbättra läkningsmöjligheterna. Även trycksårsavlastande madrasser används i alla sängar för att förebygga uppkomsten av trycksår. Dessa åtgärder har lett till att andelen patienter som har trycksår vid inskrivningen har färre eller inga trycksår vid utskrivningen från Capio Geriatrik.

Capio Geriatrik genomför nu en översyn av rutinerna för undersökning och bedömning, förebyggande och behandlande insatser, uppföljning och kvalitetssäkring av rapportering av trycksår. En extra punktprevalensmätning genomförs med start i maj 2013. Mätningen kommer att ske enligt SKLs regelverk samt under ledning och oberoende kontroll av Christina Lindholm, professor i omvårdnadsvetenskap och internationellt känd auktoritet inom området sårbehandling. Resultaten kommer att offentliggöras. Christina Lindholm kommer också att stödja Capio Geriatrik med utbildningar i bedömning, behandling och förebyggande arbete.

Sedan hösten 2012 har egenkontrollen av hudbedömningar förstärkts ytterligare så att kontrollen av hudkostymen sker inom 2 timmar från inskrivning (SLLs krav 24 timmar) samt att insättande av åtgärder ska ske inom 1 timme från identifierad risk för trycksår. Capio Geriatrik sätter också nya mål för trycksår där målet för 2013 är en halvering av antal trycksår som uppstår vid kliniken.

”Vi intensifierar också våra övriga förbättringsområden gällande riskbedömningar, hälavlastning och vändning/lägesändring i säng. Vi genomför månadsvisa uppföljningar på enhetsnivå för de viktiga områdena fallskador, trycksår och vårdrelaterade infektioner. Med detta stärker vi patientsäkerhetsarbetet vid Capio Geriatrik ytterligare”, avslutar Rolf Lamborn.

För information:
Rolf Lamborn, Verksamhetschef Capio Geriatrik
Telefon: 070-484 54 28
E-post: rolf.lamborn@capio.se