Capio Geriatrik fortsätter att minska förekomsten av trycksår

Resultaten av höstens nationella punktprevalensmätning (PPM) av trycksår vid Capio Geriatrik i Stockholm, visar att andelen patienter som utvecklat trycksår vid kliniken sjönk till 4,9 procent från uppmätta 12 procent för Capio Geriatrik i mars 2013. Mätningen visar också att andelen inneliggande patienter med trycksår sjönk till 18 procent. Vid samma mätning i mars 2013 var motsvarande andel 37 procent.  

Capio Geriatrik medverkar sedan 2011 i nationella PPM-mätningar enligt Sveriges Kommuner- och Landstings (SKL) protokoll. Mätningarna genomförs två gånger per år. Efter senaste mätningen i mars 2013 registrerades ett negativt trendbrott i utvecklingen av patienter med trycksår där andelen uppmättes till 37 procent. Vid mätningen i oktober 2012 var motsvarande andel 23 procent. Då detta blev känt för Capio inledde kliniken ett omfattande fokusarbete i syfte att förstärka det redan pågående arbetet med att upptäcka, behandla och minska förekomsten av trycksår. Mellan årets två nationella mätningar har Capio Geriatrik, på eget initiativ, genomfört tre extra PPM-mätningar enligt SKL’s protokoll för att löpande utvärdera resultaten av genomförda insatser.
 
”Vi har arbetat intensivt med frågan under det gångna halvåret, med ett starkt engagemang från chefer och medarbetare, och med generöst stöd från professor Christina Lindholm, internationellt erkänd expert på trycksår. Det är mycket glädjande att vi nu ser betydande resultat av detta”, säger Rolf Lamborn, verksamhetschef på Capio Geriatrik Dalen.

Fokusarbetet har bland annat inneburit kompetensutveckling för medarbetarna avseende trycksårsbehandling, att åtgärder för tidig upptäckt vidtagits samt förstärkning av den redan goda utrustningen. Dessutom har användningen av näringsdrycker ökat för att minska undernäringsproblem hos de ofta sköra och undernärda patienter som kommer till Capio Geriatrik för vård. Detta är något som, utöver andra positiva effekter, även förväntas bidra till minskad trycksårsproblematik. Arbetet riktas också mot samarbete med klinikens vårdgrannar. Cirka två tredjedelar av våra patienter med trycksår, har fått dessa innan de kom till kliniken. 

”Våra insatser måste i första hand fokusera på att förhindra utvecklandet av trycksår hos oss. Därför är minskningen av antal trycksår som utvecklats på kliniken särskilt glädjande”, säger Dag Salaj, chefläkare på Capio Geriatrik Dalen.
 
Capio Geriatrik satte i maj ett ambitiöst mål att till hösten 2014 minska förekomsten av trycksår uppkomna på kliniken till 5 procent från de uppmätta 12 procent i mars 2013. Det målet når kliniken redan nu i oktober 2013 för vårt geriatriska uppdrag, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt arbete, inte minst vad avser förebyggande åtgärder för att minska den totala andelen patienter med trycksår. Vid den senaste PPM-mätningen noterars också att över 3 procent av patienterna med trycksår vid inskrivningen på Capio Geriatrik inte uppvisade några trycksår vid tidpunkten för mätningen. Motsvarande andel var 1,7 procent i mars 2013.

Capio Geriatrik fortsätter nu att utveckla behandlingen av patienter med risk för, eller redan etablerade trycksår, med en serie åtgärder som alltid skall utföras när dessa patienter identifieras. Kliniken bjuder också in övriga vårdgivare i upptagningsområdet som har hand om äldre sköra patienter, för att försöka hitta nya vägar att minska uppkomsten av trycksår totalt sett. Capio Geriatrik är också värd för ett seminarium i ämnet som genomförs under Världstrycksårsdagen den 21 november 2013.

Capio kommer att redovisa sina utfall från den senaste PPM-mätningen relativt nationellt utfall när dessa värden blir offentliga.


Rolf Lamborn, Verksamhetschef, Capio Geriatrik
Telefon: 070-484 54 28
E-post: rolf.lamborn@capio.se
Dag Salaj, Chefläkare - Läkarchef, Capio Geriatrik
Telefon: 070-089 13 56
E-post: dag.salaj@capio.se