Capio och EWC har enats om nya principer för att stärka det affärsetiska förhållningssättet och främja öppenhet, ärlighet och ansvarstagande

Under Capios nionde möte för det europeiska företagsrådet i Lyon den 19-20 september 2013 antogs nya riktlinjer för att förhindra mutor och korruption, liksom rutiner för en visselblåsarfunktion (whistle-blower). De nya riktlinjerna kommer att förstärka de redan höga ambitionerna för både professionellt och etiskt uppförande inom Capio.

Syftet med riktlinjerna är att ytterligare förstärka Capios höga ambitioner när det gäller att tillämpa en sund affärsetik och betona vikten av öppenhet, ärlighet och ansvarstagande i alla delar av Capios verksamhet. Riktlinjerna kommer att kommuniceras globalt inom företaget för att säkerställa att principerna och policyerna blir en naturlig del av det dagliga arbetet inom Capio.

Allmänna riktlinjer för förhindrande av mutor och korruption inom Capio-koncernen

Det är en grundläggande princip inom Capio-koncernen att vi tillämpar de högsta standarderna i både vårt professionella och etiska uppförande. Principen skall vara vägledande i allt vårt agerande i varje enskild situation. Capios uppförandekod innehåller vår vision, mission och våra kärnvärden. I syfte att ytterligare förtydliga och betona vårt avståndstagande mot mutor har Capio antagit dessa allmänna riktlinjer mot mutor och korruption inom Capio-koncernen.

Policy för visselblåsare

Capio har antagit de högsta möjliga principerna för öppenhet, ärlighet och ansvarstagande. Policyn öppnar möjligheten för våra anställda och andra som ser allvarliga brister i Capios verksamhet att föra vidare sådana iakttagelser. För att säkerställa att detta kan ske, har Capio implementerat en så kallad visselblåsarfunktion.

Mer information kommer att publiceras på Capios webbplats: www.capio.com/sv

”Capio har förtroendet att ta hand om människors hälsa. Det kräver ett odelat fokus på våra patienter och på den medicinska kvaliteten. Dessa nya riktlinjer kommer att stärka oss ytterligare att göra rätt i vårt dagliga arbete. Höga ambitioner för affärsetik och en kultur av öppenhet, ärlighet och ansvarstagande är grundläggande principer för Capio”, säger Thomas Berglund, VD för Capio.

”Att aktivt förhindra alla former av mutor och korruption är en viktig uppgift för alla företag, särskilt för tjänsteföretag inom offentlig sektor. Rättigheten för alla medarbetare på Capio att kunna rapportera allvarliga missförhållanden på arbetet utan rädsla för repressalier är en grundläggande komponent i en arbetskultur som är fri från rädsla och diskriminering. De nya riktlinjerna stärker rollen för samtliga medarbetare inom företaget”, säger Kevin Thompson, arbetstagarordförande för Capios företagsråd.

Lyon den 20 september 2013

För information, vänligen kontakta:

Kevin Thompson                                                           
Arbetstagarordförande Capios företagsråd                                              
Telefon: +46 70 484 5605                                           
Thomas Berglund
VD Capio
Telefon: +46 73 388 8600