Capio Geriatrik fortsätter att ytterligare minska förekomsten av trycksår

Resultaten av den nationella punktprevalensmätning (PPM) av trycksår vid Capio Geriatrik i Stockholm hösten 2014, visar att andelen patienter som utvecklat trycksår vid kliniken sjönk till 2,3 procent från 4,6 procent samma period 2013. Mätningen visar också att andelen inneliggande patienter med trycksår totalt sjönk till 8 procent från 15 procent samma period 2013.

Capio Geriatrik medverkar sedan 2011 i nationella PPM-mätningar enligt Sveriges Kommuner- och Landstings (SKL) protokoll. Mätningarna genomförs två gånger per år. Efter mätningen i mars 2013 registrerades ett negativt trendbrott i utvecklingen av patienter med trycksår där andelen uppmättes till 37 procent. Capio Geriatrik har de senaste åren arbetat aktivt med arbetssätten för tidiga riskbedömningar, tidig och korrekt diagnos samt snabbt insatta åtgärder för att förebygga och behandla trycksår. Som stöd i förändringarna har kliniken haft ett nära samarbete med professor Christina Lindholm, internationellt erkänd expert på trycksår.

Capio Geriatrik satte i maj 2013 ett ambitiöst mål att till hösten 2014 minska förekomsten av trycksår uppkomna på kliniken till under 5 procent. Kliniken har nu vid flera mätningar det senaste året kommit ner under 5 procent och med höstens uppmätta 2,3 procent ser vi att trenden håller i sig.

”Det finns ett starkt engagemang i den här frågan i hela organisationen, från personalen närmast patienten och upp i klinikledningen. Genom att vi numera löpande mäter och följer upp samtliga trycksår som uppkommer hos oss, så har vi bättre möjligheter att leda verksamheten mot en säkrare vård”, säger Rolf Lamborn, verksamhetschef på Capio Geriatrik Dalen. Capio Geriatrik rapporterar löpande bland annat trycksår och fall uppkomna på kliniken, till Capio-koncernen som ett kvalitetsmått.

Utöver de två nationella mätningar som genomförs årligen har Capio Geriatrik under det senaste året, på eget initiativ, genomfört ett antal extra PPM-mätningar enligt SKL’s protokoll för att löpande utvärdera resultaten av genomförda insatser.

Arbetet med klinikens arbetssätt kring trycksår har väckt uppmärksamhet utanför verksamheten och Capio Geriatrik presenterade detta senast vid den internationella trycksårskonferensen i Stockholm i augusti 2014.

För information:
Rolf Lamborn, Verksamhetschef, Capio Geriatrik
Telefon: 070-484 54 28
E-post: rolf.lamborn@capio.se
Dag Salaj, Chefläkare, Capio Geriatrik
Telefon: 070-089 13 56
E-post: dag.salaj@capio.se