Capio kommenterar DN-artikel om bolagsbeskattning

Med anledning av Dagens Nyheters artikel den 9 juni om bolagsbeskattning, redovisar Capio den fullständiga kommentar som bolaget har lämnat till DN den 28 maj, men som endast i begränsad omfattning återgetts i den aktuella artikeln.

1. Capio följer gällande skattelagstiftning i samtliga verksamhetsländer och betalar bolagsskatt och sociala avgifter enligt nedan:

Betald skatt 2010-2012
MSEK
Sverige  16,4
Övriga   länder*  189,6
Totalt  206

Sociala   avgifter 2010-2012
MSEK
Sverige  1 493
Övriga   länder*  2 652
Totalt  4 145

* Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Norge

2. I samband med försäljningen av den spanska verksamheten 2011, återbetalade Capio samtliga aktieägarlån på totalt 3 164 MSEK. Därefter har Capio en finansiering som består av eget kapital och banklån.

3. Skattesatsen för svenska aktiebolag är 22 procent fr o m den 1 januari 2013. Denna skattesats tillämpas på det resultat som återstår efter att alla företagets kostnader belastat resultatet. Capioverksamheterna i Sverige har således betalat 22 procent bolagsskatt på det resultat som dessa redovisat efter alla kostnader (inklusive räntekostnader). Detta är inget val Capio har gjort utan bara en matematisk konsekvens av resultatet och skattesatsen. Vi följer givetvis skattelagarna och rättar oss självfallet efter varje förändring.  

4. Hur stora räntekostnaderna är, avgörs dels av hur stor andel av det för verksamheten nödvändiga kapitalet som finansieras med lån respektive med eget kapital, dels av hur hög räntan är i procent av lånen.

5. För Capio är det positivt att betala så lite ränta som möjligt, d v s att ha så lite lånat kapital som möjligt till så låg ränta som möjligt. Då blir resultatet högre, (lika mycket högre som räntan är mindre) även om 22 procent av detta högre resultat betalas i skatt. 78 procent stannar ju ändå i företaget, istället för att 100 procent går till bankerna/långivarna.

6. Hur mycket eget kapital ett företag har i sin finansiering respektive hur mycket lånat kapital företaget har, avgörs inte av företaget utan av dess ägare. Eftersom eget kapital är dyrare (förväntad framtida värdestegring) än lånat kapital (upp till en viss belåningsnivå) har de allra flesta företag en kombination av eget och lånat kapital som är anpassat till just den verksamhetens förutsättningar.

7. Den minskade skatt som skatteverket får från Capio, motsvaras av en lika mycket högre ränteinkomst hos svenska banker/långivare som lånat ut kapitalet, vilket genererar en skatteintäkt.

8. Sedan 2010 har Capio ökat antalet anställda i Sverige med 56 procent eller 2 216 medarbetare. Under perioden 2010-2012 investerade Capio i genomsnitt 70 procent av rörelseresultatet motsvarande 323 MSEK i de svenska verksamheterna inom akutvård, specialistvård, psykiatri och närsjukvård. 2012 investerade Capio i dåvarande Carema Sjukvård som ökade utbudet för Capios patienter och skapade en renodlad äldreomsorgsverksamhet inom Ambea. Andra investeringar riktas mot kvalitetsutveckling, personalutbildning, IT, lokaler och medicinteknik.

9. Under perioden 2007-2013 uppgick Capios totala bruttoinvesteringar i Sverige till 2 000 MSEK. Under samma period har det inte skett någon utdelning till Capios huvudaktieägare. De kassaflöden som genererats i verksamheten har således använts till att investera i verksamheten istället för att reducera nettoskulden.

10. Av detta följer att vi tror på en långsiktig utveckling för Capio i samverkan med det offentliga i syfte att förbättra sjukvården för svenska patienter och i Capios fall, även för patienter i övriga länder där vi är verksamma.

För information vänligen kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: 0733-88 86 00
Henrik Brehmer, Informationsdirektör, Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14